ซอฟต์แวร์ Martus(tm) รุ่น 3.1 README_th.txt

-----------------------------------------------------

 

เนื้อหา:

1. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 3.0 สู่รุ่น 3.1         (04-2007)

2. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.9 สู่รุ่น 3.0         (09-2006)

3. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.8.1 สู่รุ่น 2.9      (03-2006)

4. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.8 สู่รุ่น 2.8.1      (11-2005)

5. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.7.2 สู่รุ่น 2.8      (09-2005)

6. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.7 สู่รุ่น 2.7.2      (08-2005)

7. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.6 สู่รุ่น 2.7         (04-2005)

8. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.5 สู่รุ่น 2.6         (02-2005)

9. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.0.1 สู่รุ่น 2.5      (11-2004)

10. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.0 สู่รุ่น 2.0.1    (08-2004)

11. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.5 สู่รุ่น 2.0       (07-2004)

12. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.2.1 สู่รุ่น 1.5    (02-2004)

13. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.2 สู่รุ่น 1.2.1    (12-2003)

14. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0.3 สู่รุ่น 1.2    (09-2003)

15. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0.2 สู่รุ่น 1.0.3 (05-2003)

16. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0.1 สู่รุ่น 1.0.2 (02-2003)

17. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0 สู่รุ่น 1.0.1    (01-2003)

18. คำแนะนำพิเศษสำหรับการปรับปรุง Winsock ถ้าคุณมีปัญหาในการการใช้งานซอฟต์แวร์

   Martus บนวินโดวส์ 95:

 

ดูที่ www.martus.org สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Martus

 

ดูคู่มือใช้งาน Martus สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ Martus

 

สำหรับเอกสารการใช้งานทั้งหมดที่มีการแปลในปัจจุบัน รวมทั้งเอกสารที่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆในรุ่นก่อนๆ ดูที่ http://www.martus.org/downloads/

 

 

1. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 3.0 สู่รุ่น 3.1

 

โปรแกรมรุ่นนี้มีภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ระบุในหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ

http://www.martus.org  ภาษาอื่นๆ จะมีตามมาในรูปของชุดภาษาในหน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร (http://www.martus.org/downloads)

 

- มีฟังชั่นแจ้งสำนักงานใหญ่เมื่อเรียกคืนรายงานจากพื้นที่ เพื่อเปิดการใช้งาน

  นี้ในชื่อบัญชี Martus ของคุณไปที่ ตัวเลือก > คุณสมบัติ และเลือก"เช็คอัตโนมัติ

  สำหรับรายงานฉบับใหม่จากพื้นที่" ทุกๆ ชั่วโมงข้อความจะปรากฏที่แถบ

  แสดงสถานะ (มุมซ้ายด้านล่างของจอภาพ) บอกว่า Martus กำลังเช็ครายงาน

  ฉบับใหม่จากพื้นที่ แถบแสดงสถานะจะแสดงอีกข้อความหนึ่งถ้ารายงานจาก

  พื้นที่ถูกเรียกคืน ณ จุดนี้คุณสามารถไปที่เมนูเซิร์ฟเวอร์เพื่อโหลดหน้าจอเรียก

  คืนรายงาน

- เพิ่มความสามารถในการเรียงลำดับรายงานในหน้าจอเรียกคืนรายงานโดย คลิก

  ส่วนหัวของคอลัมน์ ให้ฟังชั่นการเรียงลำดับขึ้นเท่านั้น

- ปรับปรุงประสิทธิภาพและรวมทั้งหน่วยความจำระหว่างเข้าสู่และออกจาก

  Martus สำหรับผู้ใช้งานที่มีจำนวนรายงานมาก

- แก้ไขข้อผิดพลาดที่ถูกแจ้งมาในรุ่นที่ 3.0 ดังนี้:

  1) ช่วงเวลาไม่แสดงผลบนหน้ารายงาน,

  2) ข้อมูลส่วนตัวที่กำหนดเองหายไปเมือออกจาก Martus,

  3) การเลือกข้อมูลบน Mac ( อาทิ การตัง้ค่าสำนักงานใหญ่, แนบไฟล์ในรายงาน,

      กู้กุญแจ และนำเข้ารูปแบบกำหนดเอง),

  4) การไม่สอดคล้องกันของการแสดงผลวันที่ในภาษาอารบิคในรายงานระหว่าง

      รายละเอียดของรายงานกับผลรวมของสรุป 

 - แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป, ทำส่วนแสดงผลกับผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนมากขึ้น

 

 

2. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.9 สู่รุ่น 3.0 

 

- เพิ่มฟังชั่นรายงานผล แสดงผลสรุปราายงานที่เข้ากับขอบเขตการค้นหา และสามารถพิมพ์หรือ

  บันทึกเป็นไฟล์ รายงานผลสามารถรวมเป็นส่วนของช่องรายงานและสามารถจัดรูปแบบเป็นตาราง

  ในทุกรายงาน รายงานผลสามารถจัดรวมกลุ่มและเรียงลำดับจากหลายช่องข้อมูล กับการนับผล

  สรุปของรายงานในแต่ละกลุ่ม

- เพิ่มความสามารถในการกำหนดรูปแบบของข้อมูลส่วนตัวในรายงาน

- ฟังชั่นการนำเข้าข้อมูลใหม่ยินยอมให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์สู่รูปแบบรายงาน

   ของ Martus ทั้งตัวอักษรและไฟล์แนบ ฟังชั่นส่งออกได้ถูกปรับปรุงให้เข้ากับโครงสร้าง

   การนำเข้าและยินยอมให้ส่งออกไฟล์แนบ

- เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหารวมทั้งสามารถค้นหาในคอลัมน์ของตารางที่สร้างขึ้นเอง

  การรวมช่องข้อมูลที่คล้ายกันในฟังชั่นเลือกช่องข้อมูล และการระบุถ้ามีป้ายชื่อเหมือนกัน

  ช่องข้อมูล

- เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปีในรายงานเป็น "ไม่ทราบ" แทนที่จะเป็นปีปัจจุบัน

- เพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจนสำหรับชื่อบัญชีที่มีรายงานจำนวนมากและระบุว่ากำลัง

  เรียกข้อมูลที่หน้าจอ เพิ่มข้อความแสดงสถานะกับผู้ใช้หากการทำงานใช้เวลานาน

- การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดข้อมูลเอง รวมทั้งการเพิ่มข้อความกับผู้ใช้และแสดง

  ป้ายชื่อของข้อมูลที่ยาวหลายบรรทัด

 

 

3. การเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.8.1 สู่รุ่น 2.9

 

โปรแกรมรุ่นนี้มีภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ระบุในหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ

http://www.martus.org  ภาษาอื่นๆ จะมีตามมาในรูปของชุดภาษาในหน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร (http://www.martus.org/downloads)

 

- การใช้งานร่วมกับโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รุ่น 2.6 (มี.ค. 2006) ได้เพิ่มความสามารถการทำงานหลักๆ

  ของแม่ข่าย และลูกข่าย โดยเฉพาะการใช้งานต่างๆ ดังต่อไปนี้รวดเร็วขึ้น :

  การอัปโหลด/ส่งรายงาน การเอาคืนรายงานของคุณหรือรายงานจากสำนักงานพื้นที่

  การเริ่มงานเมื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ขณะล็อกอินเข้าระบบ 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของบัญชีที่มีรายงานจำนวนมาก โดยทำให้ความเร็วการแสดงผล

  แฟ้มข้อมูล/การเรียงลำดับข้อมูล/ย้ายรายงาน และ อื่นๆ ดีขึ้น  

- เปลี่ยนระบบการเอาคืนรายงานซึ่งเป็นการทำงานเบื้องหลังของระบบโปรแกรม

 (คล้ายกับการส่งรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งคุณสามารถเริ่มการทำรายงานใน

 โปรแรกม Martus ขณะที่เอาข้อมูลคืนโดยไม่ต้องรอการเอาคืนข้อมูลเสร็จลง

 เมื่อเสร็จสมบูรณ์รายงานจะถูกแสดงในแฟ้ม "ข้อมูลที่ถูกเอาคืนที่เหมาะสม"

 การยกเลิกการเอาคืนข้อมูล จะกลับไปยังหน้าต่างเอาข้อมูลคืน

- ปรับปรุงข้อความที่ส่งถึงผู้ใช้เกี่ยวกับสถานะของเซิร์ฟเวอร์

- เพิ่มความสามารถในการค้นหาบนคอลัมน์ในตาราง (แทนที่การค้นหาโดยคำศัพท์

  ในตาราง) และเพิ่มคุณสมบัติการค้นหาเฉพาะรายงานรุ่นล่าสุด

- แก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นหาที่แนะนำในรุ่น 2.8 และ 2.8.1 ในส่วนที่ระบุว่า

  สรุปการค้นหาในช่องดรอปดาวน์ที่มีช่องว่างไม่ถูกต้อง และการค้นหาในส่วน

  ข้อมูลกำหนดเองที่ป้ายชื่อถูกปล่อยว่างไว้ (ตัวอย่างเช่น ส่วนที่เป็นหัวข้อมูล)

  ซึ่งทั้งหมดจะไม่มีค่าช่องว่างเกิดขึ้นในรายชื่อช่องข้อมูล

- เพิ่มความสามารถในการเพิ่มและลบแถวในตารางที่กำหนดเองและหน้าจอค้นหา

- ใช้ช่องว่างหน้าจอที่เหลือทั้งหมดเมื่อแสดงข้อมูลรายงานและหน้าต่างข้อมูลการติดต่อ

- ย้ายคำสั่ง "ส่งรายงานอีกครั้ง" ไปอยู่ภายใต้เมนูเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับสำนักงานใหญ่

  ที่สำรองรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับสำนักงานพื้นที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท)

- เอาข้อความ "เอารายงานคืนไม่ได้ทั้งหมด" ที่ปรากฎเมื่อบัญชีสำนักงานใหญ่

  ไม่ได้รับอนุญาตดูรายงานรุ่นเก่า

- ปรับปรุงหารทำงานของวันที่ อาทิ : รูปแบบวันที่แต่ละท้องถิ่น เพิ่มตัวเลือกรูปแบบของ

  วันที่ เปลี่ยนการแสดงผลวันที่ให้ถูกต้อง (และเปลี่ยนการแสดงผลในข้อมูลที่ใส่ลงไป

  ก่อนหน้า) ในส่วนวันที่แบบไทยและเปอร์เซีย วันที่แบบเปอร์เซียใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์

  ที่รู้จักกันดีในการคำณวณการเปลี่ยนปี และได้สร้างเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบการ

  เปลี่ยนวันที่

- ปรับปรุงเพื่อช่วยให้โปรแกรมประมวลผลคำแสดงผลถูกต้องจากไฟล์รายงานในรูปแบบ html

- เพิ่มภาษาเคอร์ดิชในตัวเลือกภาษา ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการแสดงผล

   ตัวอักษรภาษาเคอร์ดิชในโปรแกรม Martus กรุณาติดต่อ help@martus.org

- ริเริ่มเครื่องมือนำเข้าข้อมูลที่ยินยอมการสื่อสารระหว่างไฟล์อักษรแบบอิเล็กทรอนิกส์

  (ในรูปแบบ .csv หรือ .xml) กับรูปแบบรายงานของ Martus การเริ่มนี้ไม่ได้ทำในส่วน

  ในเข้าตารางกำหนดเองหรือไฟล์แนบ แต่จะทำได้ในส่วนช่องข้อมูลชนิดอื่นๆ สำหรับ

  ขั้นตอนหรือความช่วยเหลือในการทำงานในความสามารถนี้ กรุณาติดต่อ help@martus.org 

  - แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป, ทำส่วนแสดงผลกับผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนมากขึ้น

 

 

4. การเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.8 สู่รุ่น 2.8.1

 

เนื่องจากเกิดปัญหาใน 2.8.1 กับการค้นหาบนช่องดรอปดาวน์ของข้อมูลกำหนดเอง

มี่มีช่องว่างในตัวเลือกดรอปดาวน์ Martus จะค้นหารายงานที่ถูกต้องถ้าคุณค้นหาใน

"ทุกช่องข้อมูล" "รวมทั้ง" ในช่องดรอปดาวน์ การค้นหาเฉพาะช่องดรอปดาวน์

เท่านั้นที่เกิดปัญหา ปัญหานี้จะถูกแก้ไขใน Martus รุ่นต่อไป แต่ตอนนี้เราแนะนำ

ถ้าคุณกำหนดรายงานเอง ให้คุณสร้างตัวเลือกดรอปดาวน์ที่ไม่มีช่องว่างระหว่างคำ

(คุณสามารถใช้ขีดเส้นในระหว่างคำได้ถ้าต้องการ)

- แก้ไขปัญหาการแนะนำในรุ่น 2.8 ที่วันที่และระหว่างวันที่ที่มีค่าก่อนหน้าวันที่

  1 มกราคม 1970 อาจแสดงผลผิดพลาดได้

- แก้ไขส่วนติดต่อผู้ใช้งานการแปลภาษาไทยและรัสเซีย 2.8 ที่ไม่เข้ากับโปรแกรม

 

 

5. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.7.2 สู่รุ่น 2.8

 

โปรแกรมรุ่นนี้มีภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ระบุในหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ

http://www.martus.org  ภาษาอื่นๆ จะมีตามมาในรูปของชุดภาษาในหน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร (http://www.martus.org/downloads)

 

- เพิ่มความสามารถในการสร้างคอลัมน์ของตาราง ในหลายรูปแบบ

  (รายการแบบดรอปดาวน์, ช่องเครื่องหมาย, วันที่ และ ช่วงวันที่)

- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง ขณะนี้ยอมให้ผู้ใช้ระบุช่องข้อมูลที่

  ต้องการค้นหา (รวมทั้งช่องข้อมูลกำหนดเอง) ในส่วนค้นหาคำที่ใส่ในรายงาน

  ที่เพิ่มขึ้นมา การสืบค้นสามารถผนวกการสืบค้นในช่องข้อมูลที่ต่างกันโดย

  การใช้คำว่า และ/หรือ

- ปรับปรุงการใช้งานการพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ได้หลายรายงานพร้อมกัน

- เพิ่มความสามรถในการบันทึกรายงานที่ถูกเลือกเป็นไฟล์ html,

  กับตัวเลือกรวมหรือไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล

- สร้างเมนู "การจัดการแฟ้ม" ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ เรียงแฟ้มข้อมูลในหลายรูปแบบ

- เพิ่มคำเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่า ถ้ารุ่นการแปลภาษาไม่เหมือนกับรุ่นของซอฟต์แวร์ และแสดง

  วันที่ข้อชุดภาษาในกล่องเกี่ยวกับชุดภาษา

- แสดงสัญลักษณ์โปรแกรม Martus ทันทีที่โปรแกรมเริ่มทำงานเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า

  กำลังเปิดโปรแกรม

- ปรับปรุงชุดการเข้ารหัสโดยใช้ Bouncy Castle Java

  Cryptography Extension

- ปรับปรุงเพิ่มเติมการแสดงผลและการพิมพ์ของภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย

- ติดตั้งตัวอักษรในระบบสำหรับแสดงผลเมนู หลายภาษา (อาทิ ภาษาเนปาล)

- เปลี่ยนการใช้รายงาน ซึ่งการตั้งค่าสำนักงานใหญ่และการกำหนดค่าการใช้งานเอง

   จะปรับปรุงไปยังร่างรายงานทั้งหมด

- เมื่อใช้งาน Martus Server รุ่น 2.4  จะมีความสามารถเพิ่มเติมในส่วน Martus

  Client ผู้ใช้งานจะได้รับข่าวจาก Martus backup server เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

  (อาทิ ข้อความเกี่ยวกับโปรแกรมรุ่นใหม่ให้ดาวน์โหลด หรือหารปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

- ประปรุงการตรวจสอบความถูกต้องในการดาวน์โหลดไฟล์จาก MD5 เป็น SHA1

- ปรับปรุงคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ (คู่มือฉบับย่อ และคู่มือการใช้งาน)

- แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป, ทำส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

6. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.7 สู่รุ่น 2.7.2

 

- ลบซอฟต์แวร์ภาษาเนปาลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องรุ่น 2.0.1ในส่วนแปลของ

  ส่วนการติดต่อผู้ใช้ และใส่ชุดภาษาเนปาลที่ปรับปรุงแล้วบน

  http://www.martus.org/downloads.  ชุดภาษารวมการแปลภาษาเนปาล

  ของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (การใช้งานรุ่น 2.5 และใหม่กว่า มีการแปลเป็นภาษาเนปาลแล้ว 90%)

  ,ในส่วนช่วยเหลือ (รุ่น 2.0.1)คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (รุ่น 2.0.1), คู่มือการใช้งาน (รุ่น 2.0.1),

  และ ไฟล์ README (แปลบางส่วนในรุ่น 2.6). 

 

ใน Windows, ใช้งาน Martus รุ่น 2.7.2 หรือก่อนหน้านั้นในภาษาเนปาล

ซึ่งทุกเมนูจะแสดงผลอย่างถูกต้อง คุณต้องใช้คำสั่งเพื่อเริ่มโปรแกรม Martus

(จาก command prompt, และใน desktop/Start เมนู)

 

ใช้งานจาก command line, ไปที่ Martus ไดเรกทรอรี่และพิมพ์:

C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\Martus.jar

 

ต้องการเปลี่ยนแปลง shortcuts, คลิกเมาส์ปุ่มขวา, เลือก Properties,

และเปลี่ยน Target command เป็น:

C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\Martus.jar

 

 

7. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.6 สู่รุ่น 2.7

 

รุ่นนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซียเท่านั้น ภาษาอื่นๆ จะมีในอนาคตโดยเป็น ชุดภาษา (Language-packs) บนหน้าเอกสาร (http://www.martus.org/downloads/)

 

- เพิ่มความสามารถในการสร้างช่องข้อมูลกำหนดเองแบบตัวเลือกดรอปดาวน์ (ไม่อยู่ในตาราง)

- เพิ่มความสามารถในการสร้างช่องข้อมูลกำหนดเองที่เป็นข้อความแนะนำในการกรอกข้อมูล และสร้างบันทึกย่อที่จะถูกแสดงในทุกรายงาน (อาทิ การช่วยเหลือบนหน้าจอ)

- เพิ่มความสามารถสำหรับสำนักงานใหญ่ในการส่งออกรูปแบบการใส่ข้อมูลที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้งานในภาคสนาม หรือผู้ใช้งานที่ต้องการส่งออกรูปแบบการใส่ข้อมูลที่กำหนดเอง  ผู้ใช้งานสามารถนำเข้ารูปแบบการใส่ข้อมูลจากหลายตัวเลือกได้

- ทุกการตั้งค่าชื่อบัญชีสำนักงานใหญ่บัดนี้สามารถเปิดหรือปิดการใช้งาน ในรายงานแต่ละฉบับที่ถูกสร้างหรือแก้ไข ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชื่อบัญชีสำนักงานใหญ่ที่จะถูกเลือกในทุกการสร้างรายงานฉบับใหม่โดยการตั้งค่าเริ่มต้น

- การค้นหาจะค้นหาในแต่ละรายงาน ตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าถึงรุ่นล่าสุด

- ปรับปรุงการแสดงผลของภาษาที่เขียนจาก ขวาไปซ้าย

- รวมการแปลภาษาเปอร์เซียร์ในส่วนผู้ใช้งาน

- รวมการส่งออกเป็นภาษา XML ในส่วนช่องข้อมูลกำหนดเอง

 

 

8. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.5 สู่รุ่น 2.6

 

- ผู้ใช้สามารถค้นหาและแสดงเนิ้อหาของรายงานที่ปิดผนึกทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย คลิก ที่ปุ่ม ดูรายละเอียดรายงาน

- เพิ่มความสามารถทั้งเรียกทุกรายงานหรือเฉพาะรายงานที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ปิดผนึกแล้วจากเครื่องแม่ข่าย ผู้ใช้งานที่เมื่อขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลจำกัดหรือมีการเชื่อมต่ออินทอร์เนตที่ช้าอาจเลือกเรียกดูเฉพาะรายงานที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับรายงานที่มีหลายชุด

- การค้นหาข้อมูลรวมถึงชื่อของไฟล์ที่แนบมา

- ปรับปรุงการส่งออก XML ให้รวมช่องข้อมูลกำหนดเองและรุ่นของรายงาน

- ปรับปรุงการแสดงผลกับภาษาที่เขียนจาก ขวาไปซ้าย (อาทิ ภาษาอาหรับ)

- มีคู่มือการใช้งาน และ สรุปการใช้งานในภาษาอาหรับ

- แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป, ทำส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

- อาจมีปัญหาในการแสดงผลในบางหน้าจอที่ใช้ Martus 2.6 ในภาษาอาหรับบนระบบปฏิบัติการ Mac OS

 

 

9. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.0.1 สู่รุ่น 2.5

 

- เพิ่มความสามารถในการสร้างรุ่นของรายงานทีปิดผนึกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลจากรายงานที่ปิดผนึกแล้ว ในโปรแกรม Martus รุ่นนี้คุณสามารถค้นหาและดูข้อมูลทั้งหมดของรายงานฉบับล่าสุดได้เท่านั้น (คุณจะสามารถดู ชื่อรายงาน/รหัสรายงาน/วันที่บันทึก ของรายงานฉบับก่อนที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย คลิก ที่ปุ่มรายละเอียดของรายงาน

- เพิ่มความสามารถในการติดตั้งและอัปเดตส่วนการใช้งานภาษาต่างๆ ของโปรแกรม Martus ได้ตลอดเวลาตามการรุ่นของโปรแกรม Martus ที่ออกมา ชุด "Language pack" ในแต่ละภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษ สามารถรวมเข้ากับส่วนการใช้งานของโปรแกรมMartus ,คู่มือการใช้งาน, คู่มือสรุปการใช้งาน, ไฟล์ README และระบบช่วยเหลือออนไลน์ "Language pack" จะมีให้ดาวน์โหลดบนเวบไซต์ Martus

- ปรับปรุงสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการจัดการรายงานและแฟ้มข้อมูล (อาทิ การเรียงลำดับข้อมูล, การย้ายรายงาน เป็นต้น)

- เพิ่มความสามารถของการกำหนดคุณสมบัติช่องข้อมูลเอง (อาทิ ขนาดของคอลัมน์ในตาราง)

- คำแนะนำภาษาไทย

- คำแนะนำภาษาอาหรับ

- เปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับภาษาที่เขียนจาก ขวาไปซ้าย (อาทิ ภาษาอาหรับ)

- ปรับปรุงการแสดงผมในส่วนการใช้งานของโปรแกรม Martus บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

- แก้ปัญหาเมื่อเรียกข้อมูลหรือนำเข้ารายงานกับไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งจะเป็นสาเหตุให้โปรแกรม Martus หยุดทำงานด้วยข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่พอ" ไฟล์แนบอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า 20 เมกะไบต์ จะไม่เกิดข้อผิดพลาดนี้

- แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป, ทำส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

- ความผิดพลาดในการแสดงผลตัวอักษรบนหน้าจออาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม Martus 2.5 เมื่อใช้ตัวอักษรเนปาลหรือไทย เพราะเป็นการยากที่จะทดสอบโปรแกรมวินโดส์ทุกรุ่นในภาษาที่กล่าวมา เรายินดีรับความเห็นเรื่องการแสดงผลหน้าจอภาษาไทยเมื่อติดตั้งโปรแกรม Martus

 

 

10. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 2.0 สู่รุ่น 2.0.1

 

- เพิ่มแถบเลื่อนแนวนอนสำหรับช่องข้อมูลกำหนดเองที่มีความกว้างมากกว่าความกว้างของ

  หน้าจอ

- เพิ่มการแปลสำหรับภาษาฝรั่งเศส

- เอกสารคู่มือสำหรับภาษารัสเซียและสเปนได้ปรับปรุงให้เป็นรุ่น 2.0 แล้ว

- มีการอธิบายวิธีการใช้ และทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ

- ตัวติดตั้งได้ปรับปรุงให้สามารถแสดงผลกับภาษาไม่ใช่ภาษาอังฤษได้ถูกต้องบนระบบ

  ปฏิบัติการ Windows 98 และ Windows Me

- เพิ่มตัวเลือกการดาวน์โหลดแบบแบ่งไฟล์ (ขนาดไฟล์เท่าฟลอปปี้ดิสก์) ที่เว็บไซต์

  ดาวน์โหลด

 

 

11. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.5 สู่รุ่น 2.0

 

- คุณสามารถมีบัญชีสำนักงานใหญ่ได้หลายบัญชี และมีส่วนที่บอกผู้ใช้ถึง

  การตั้งค่า ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณต้องการให้คนในหน่วยงาน

  ของคุณดูรายงานของคุณ

- บัญชีสำนักงานใหญ่สามารถส่งรายงานไปในนามของสำนักงานพื้นที่ที่

  มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- การกำหนดช่องข้อมูลทำได้เพิ่มมากขึ้น คุณสามารถสร้างช่องข้อมูลได้หลายประเภท

  (อาทิ วันที่ พิกัด ใช่/ไม่ไช่)

- เราใช้ตัวติดตั้งรุ่นใหม่ในระบบปฏิบัติการวินโดส์ (NSIS) ซึ่งสามารถรองรับได้

  หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาที่ไม่ใช้ตัวอักษรโรมัน

- โพลเดอร์ใหม่ "รายงานที่บันทึกแล้ว" ใช้แทนโพลเดอร์ รายงานรอส่ง รายงานที่ส่งแล้ว

  และร่างรายงาน

- แต่ละรายงานจะปรากฎข้อความแสดงว่ารายงานส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สำเร็จหรือไม่

- วันที่แสดงการบันทึกครั้งล่าสุดของรายงานจะแสดงใน Preview และที่หัวรายงาน

- เมื่อ สร้าง หรือแก้ไขรายงาน ปุ่ม "ส่ง" ได้เปลี่ยนเป็น "บันทึกปิดผนึก"

- คุณสมบัติการลบอย่างรวดเร็วในรุ่น 1.5 ถูกแทนที่ด้วย 2 รายการเมนู ดังนี้:

  "ลบข้อมูลของฉัน" จะลบข้อมูลชื่อบัญชีรายงานและคู่กุญแจ และ

  "ลบข้อมูลทั้งหมดและโปรแกรม Martus" จะถอนการติดตั้ง Martus และลบ

  โฟลเดอร์ Martus ที่มีอยู่รวมทั้งข้อมูลชื่อบัญชีทั้งหมด ทั้งนี้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

- เพิ่มคุณสมบัติการสำรองกุญแจ คุณไม่ต้องสำรองกุญแจก่อนสร้างรายงาน แต่คุณจะถูกเตือนให้

  สำรองกุญแจหลังการสร้างรายงานแล้ว ถ้าคุณไม่ได้สำรองไว้ก่อน

- การค้นหารายงาน ผู้ใช้สามารถใช้คำว่า 'and' และ 'or' ที่เป็นภาษาอังกฤษ

  และภาษาอื่นๆ ที่ได้รับการแปล และยินยอมให้ผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์

  ภาษาท้องถิ่นสามารถใช้คำว่า 'and' และ 'or' ในการค้นหา

- ปุ่ม "ดูรายละเอียดรายงาน" จะแสดงเลขที่ของแต่ละรายงานและชื่อบัญชีสำนักงานใหญ่

  ซึ่งอนุญาตให้ดูข้อมูลส่วนตัวในรายงานได้

- เมื่อสั่งพิมพ์ คุณมีตัวเลือกที่จะซ่อนหรือพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว

- สามารถค้นหาการช่วยเหลือแบบออนไลน์ได้

- คุณสามารถปักธงปฏิเสธรายงานสาธารณะได้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

- ปรับปรุงคุณสมบัติการเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์

- แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป, ทำส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

12. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.2.1 สู่รุ่น 1.5

 

- สามารถตั้งชื่อบัญชีได้มากกว่า 1 ชื่อบัญชีบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน โดยมี

  การเปลี่ยนหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบดังนี้: คุณมีตัวเลือกระหว่างการเข้าสู่ระบบ

  โดยใช้ชื่อบัญชีที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างชื่อบัญชีใหม่ หรือกู้คืนแฟ้มคู่กุญแจที่

  สำรองไว้ มีการสร้างไดเร็กทอรี่ย่อยสำหรับแต่ละชื่อบัญชีภายใต้ไดเร็กทอรี่ Martus

- สามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการในการใช้งาน Martus ได้ตั้งแต่หน้าจอสำหรับการเข้า

  สู่ระบบ

- ปรับปรุงระบบการทำงานในการสำรองแฟ้มคู่กุญแจ และความสามารถในการสำรองข้อมูลแบบ

  แบ่งแฟ้มคู่กุญแจออกเป็นหลายแฟ้มเพื่อแจกจ่ายให้เพื่อน

- ขยายความสามารถของการลบอย่างรวดเร็ว ยอมให้มีการลบแฟ้มคู่กุญแจ ทำลายรายงาน

  และข้อมูลคู่กุญแจก่อนการลบ และความสามารถในการลบอย่างรวดเร็วออกจากโปรแกร

  Martus โดยไม่ต้องรอการตอบสนองหรือยืนยันจากผู้ใช้

- มีเมนูเครื่องมือใหม่ (สำหรับการลบอย่างรวดเร็ว แฟ้มคู่กุญแจ และการปฏิบัติการ

  ของสำนักงานใหญ่)

- ปรับปรุงการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์สำรองของ Martus และให้มีข้อความที่ชัดเจนมาก

  ขึ้นเกี่ยวกับสถานะของเซิร์ฟเวอร์

- มีตัวเลือกภาษาเพิ่มในรายการของการเลือกรายงาน

- ข้อผิดพลาดได้แก้ไขแล้ว เพื่อป้องกันโปรแกรม Martus รุ่นเก่าจากการดึงรายงานจาก

  เซิร์ฟเวอร์สำรอง ในกรณีที่รายงานนั้นมีส่วนของข้อมูลสาธารณะที่มีตัวอักษรเป็นภาษาท้องถิ่น

  ข้อผิดพลาดนี้จะไม่มีผลกระทบกับระบบรักษาความปลอดภัยของรายงานที่ได้เก็บ

  ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Martus ปัญหานี้จะถูกแจ้ง ถ้ารายงานฉบับนั้นไม่ปรากฏบนเครื่อง

  ของคุณ แม้คุณจะได้พยายามดึงข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรายงานของคุณ หรือรายงาน

  ปิดผนึกของสำนักงานท้องถิ่น ที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (ข้อความที่คุณจะได้

  รับในกรณีนี้คือ "ข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้นขณะกำลังดึงผลสรุปรายงาน รายงานบางฉบับบน

  เซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่ถูกแสดงผล") ข้อผิดพลาดนี้ไม่มีผลต่อการดึงรายงานส่วนตัว และ

  ร่างรายงานทั้งหมด คุณต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สำรองของ Martus ที่เป็นเวอร์ชั่น

  ใหม่ หรืออัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ Martus รุ่น 2.0

  หรือสูงกว่า เพื่อให้สามารถดึงรายงานสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้

- ปรับปรุงเป็น Java รุ่น 1.4.2_03

- แก้ไขข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก และสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้

  ใหม่เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

 

 

13. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.2 สู่รุ่น 1.2.1

 

- มีรุ่นภาษารัสเซีย รวมถึงตัวติดตั้งรุ่นพิเศษที่เป็นภาษารัสเซีย

- คู่มือสำหรับผู้ใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้ปรับปรุง พร้อมกับคุณสมบัติของรุ่น 1.2

- สคริปต์ LinuxJavaInstall.txt ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การติดตั้ง Java บนลินุกซ์ง่ายมากขึ้น

 

 

14. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0.3 สู่รุ่น 1.2

 

- คุณสามารถปรับแต่งช่องข้อมุลสำหรับรายงานที่ได้สร้างขึ้นในภายหลัง การกำหนดช่อง

  ข้อมูลเองนี้ เป็นระบบสำหรับผู้ใช้ที่ชำนาญแล้ว เมื่อคุณเลือกเมนูตัวเลือกนี้

  คุณจะได้รับคำเตือน และบอกคุณว่า ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

  คุณควรกลับไป และเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากกับระบบของคุณ อย่างไรก็ดีเมื่อคุณเข้ามา

  แล้ว คุณจะเห็นรายการช่องข้อมูลมาตรฐาน คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) คุณ

  สามารถลบแต่ละช่องข้อมูลได้ ยกเว้นช่องข้อมูลที่จำเป็น 4 รายการคือ วันที่ป้อนข้อมูล

  ภาษา ผู้รายงาน และชื่อเรื่อง คุณสามารถเปลี่ยนลำดับ และสามารถเพิ่มช่องข้อมูล

  ของคุณเองได้ แต่ละช่องข้อมูลต้องมีแถบป้ายบอกข้อมูล ซึ่งเป็นอักษรภาษาอังกฤษ

  ตัวเล็ก ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยข้อความที่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอ

  ซึ่งสามารถประกอบด้วยตัวอักษรและช่องว่างได้ ถ้าคุณพยายามที่จะบันทึกช่องข้อมูลที่

  ได้สร้างขึ้นมาไม่ตรงตามกฎ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าไม่ถูกต้องเท่านั้น แต่จะไม่มีข้อความ

  ที่บ่งบอกว่าผิดกฎข้อใด

- คุณมีตัวเลือกในการป้อนช่วงวันที่ (ช่วงเวลาระหว่างสองวัน) สำหรับวันที่รายงาน

  เหตุการณ์

- ส่วนติดต่อของผู้ใช้ภาษารัสเซียได้ถูกเพิ่มเข้ามา และข้อความได้ถูกแปล

  เป็นภาษารัสเซียแล้ว 90%

- คุณสามารถเจาะจงให้ส่งออกทั้งโฟลเดอร์ได้แล้ว

- ถ้าพอร์ตปกติของ Martus ไม่สามารถติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์สำรองมาร์ตัสได้ เพราะติด

  ปัญหากับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ โปรแกรม Martus จะกลับไปใช้พอร์ต 80/443

- ขั้นตอนการสำรองแฟ้มคู่กุญแจได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

- ซีดีอิมเมจ และแฟ้มดาวน์โหลดแบบสมบูรณ์ จะมี Java รุ่นใหม่กว่าคือรุ่น 1.4.1_03

- ได้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อยจำนวนมาก และได้สร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ใหม่

  เพื่อให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงได้สนับสนุนการทำงานที่ไม่ใช้

  เม้าส์มากขึ้น

 

 

15. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0.2 สู่รุ่น 1.0.3

 

- มี Martus รุ่นที่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการลินุกซ์และแมค

- ถ้าคุณเคยติดตั้งซอฟต์แวร์ Martus รุ่นก่อนแล้ว คุณสามารถดาว์นโหลดซอฟต์แวร์

  Martus รุ่นเล็กได้ โดยไม่ต้องดาว์นโหลดทั้งหมดซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะได้

  รวม Java ไว้

- รายงานต่าง ๆ สามารถส่งออกจากโปรแกรมในรูปแบบ XML ได้

- สามารถตรวจสอบรุ่นของ Java ขณะติดตั้งและเริ่มใช้งาน

- ปรับปรุงความเร็วในการทำงานกับรายงานที่มีเอกสารแนบ

- ตัวบ่งชี้สถานะของเม้าส์จะเปลี่ยนเป็น "ไม่ว่าง" (busy-cursor) ในขณะที่มีการ

  ทำงาน

- คุณสามารถดูเอกสารแนบได้ทันทีเมื่อคุณใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

- เปลี่ยนรูปแบบลิขสิทธิ์เป็น GNU GPL เพื่อลดการแจ้งข้อความแก่ผู้ใช้เมื่อเกิด

  การยืมรหัสสำหรับการใช้กับโปรแกรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Martus และเพื่อ

  ให้ครอบคลุมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์มาร์ตัส

- คุณสามารถรับข้อความจากเซิร์ฟเวอร์มาร์ตัสซึ่งรวมถึงข้อความการยินยอมจาก

  เซิร์ฟเวอร์

- หน้าต่างต้อนรับแบบใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้งานโปรแกรม ซึ่งแสดงให้ผู้ใช้

  ทราบว่าเป็นโปรแกรมรุ่นที่เป็นทางการ

- มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Martus อย่างง่าย เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการติดตั้ง

  โปรแกรมตรวจสอบแฟ้ม Jar มีให้ดาวน์โหลดแยกต่างหากด้วย

- คุณสมบัติการลบอย่างรวดเร็วจะลบสำเนาของรายงานทุกสำเนาออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

- แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจทำให้รายงานเสียหาย เมื่อคุณดึงมันจากเซิร์ฟเวอร์ และแก้ไข

  สำเนานี้โดยการเพิ่มเอกสารแนบใหม่ลงไป

- เพิ่มเติมการแปลภาษาสเปน

- ได้แก้ไขปัญหากับหน้าต่างที่ผู้ใช้กำลังทำงานอยู่ ในขณะที่เวลาของผู้ใช้หมด

- กำหนดให้หน้าต่างการเข้าสู่ระบบอยู่บนสุดเสมอ และให้ปรากฎอยู่ที่ task bar ด้วย

- ซ่อนหน้าต่างหลักขณะทำการแก้ไข

- ได้รวมเอาไลบรารี่รุ่นล่าสุดของ crypto และ Java รุ่น 1.4.1_02 เข้าไว้ด้วย ซึ่ง

  รองรับการป้อนข้อมูลภาษาต่างประเทศ โดยการใช้แป้นพิพม์ตัวเลข และแก้ไขปัญหาการ

  รั่วไหลของหน่วยความจำ ที่จะค่อย ๆ ทำให้หน่วยความจำถูกใช้หมดไป

- เพิ่มคีย์ลัดมารตฐานของวินโดวส์เช่น การลบ การกดปุ่มคอนโทรล C, X, V และ A

 

 

16. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0.1 สู่รุ่น 1.0.2

 

- เมื่อคุณเลือกที่จะแก้ไขรายงานที่ปิดผนึกแล้ว มันจะทำสำเนาของรายงานฉบับนั้น แต่ถ้า

  ต้นฉบับมีเอกสารแนบ ระบบจะเกิดการสับสนและทำให้สำเนา หรือต้นฉบับหรือทั้งคู่

  เสียหายได้ ซึ่งปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขแล้ว

- ยอมให้ซีดีที่ใช้แจกจ่ายมีค่าเริ่มต้นช่องข้อมูลรายละเอียดของทุกรายงาน ถ้าแฟ้ม

  DefaultDetails.txt มีอยู่ในซีดี มันจะถูกสำเนามาไว้ในไดเร็กทอรี่ Martus ในระห่างการ

  ติดตั้ง ถ้าแฟ้ม DefaultDetails.txt มีอยู่แล้วในไดเร็กทอรี่ Martus เมื่อมีการ

  สร้างชื่อบัญชีใหม่ ผู้ใช้สามารถใช้ค่าเริ่มต้นนี้ได้กับรายงานทุกฉบับที่ถูก

  สร้างขึ้น

- จัดระบบรหัสโปรแกรมและโครงสร้างแพ็คเกจภายในเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

 

 

17. รายการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น 1.0 สู่รุ่น 1.0.1

 

- มีการถามผู้ใช้ในระหว่างการติดตั้ง ถ้าผู้ใช้ต้องการโปรแกรม Martus หรือถอนการ

  ติดตั้ง Martus และแฟ้มเอกสารถูกเพิ่มเข้าไปยัง เมนู Start ของวินโดวส์

- ปรับปรุง Java Runtime Environment จากรุ่น 1.4.1 เป็นรุ่น 1.4.1_01 เพื่อ

  ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของ Java อีกเล็กน้อย

- แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญได้ถูกทำเป็นสำเนาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ขณะติดตั้ง แหล่ง

  ข้อมูลนี้คือ ลิขสิทธิ์ thrid party runtime แฟ้มงานเอกสาร และโปรแกรม Winsock

  สำหรับ Windows 95

- แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าต่างเกี่ยวกับ และเอกสารแจ้งลิขสิทธิ์

 

 

18. คำแนะนำพิเศษสำหรับการปรับปรุง Winsock ถ้าคุณมีปัญหาในการการใช้งานซอฟต์แวร์

   Martus บนวินโดวส์ 95:

 

Java ต้องการไลบรารี่ Microsoft Winsock 2.0 ซึ่งแน่นอนว่าระบบของคุณต้องมี

Winsock 2.0 หรือรุ่นที่สูงกว่าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่าระบบวินโดวส์

95 ในบางเครื่องนั้นจะมี Winsock รุ่นที่ต่ำกว่า

 

ในการตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมี Winsock รุ่นไหน ให้ค้นหาแฟ้ม winsock.dll แล้วเลือก

Properties จากเมนู File แล้วคลิกที่แถบ Version

 

ถ้าวินโดวส์ 95 ของคุณไม่มี Winsock 2.0 หรือรุ่นที่สูงกว่า คุณสามารถติดตั้ง

โปรแกรมWinsock 2.0 ที่อยู่ในไดเร็กทอรี่ Martus\Win95 ได้

 

ถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติม URL ต่อไปนี้มีข้อมูลการพิจารณาว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

Winsock 2.0 ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องวินโดวส์ 95:

 

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q177/7/19.asp