Martus(tm) ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဗားရွင္း ၄.၃ (Version 4.3) ဖတ္ပါ README_bur.txt

----------------------------------------------------------------------------

 

Martus ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းးအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ http://www.martus.org ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုပါ။

 

Martus ေဆာ့ဖ္ဝဲ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ Martus သုံးစြဲသူလက္စြဲကို ၾကည့္ရွုပါ။

 

လက္ရွိဘာသာျပန္ထားေသာအသုံးျပဳသူ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအျပင္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားေသာယခင္ဗားရွင္းမ်ား၏မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအားလုံးအတြက္

http://www.martus.org/downloads/ သို႔ သြားပါ။

 

ဗားရွင္း ႏွင့္ ထုတ္ျပန္မွု ရက္စြဲ အလိုက္ Martus ထုတ္ျပန္မွု အခ်က္အလက္မ်ား-

 

ဗားရွင္း ၄.၃ (Version 4.3)                      2013-08

 

https://www.martus.org ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေဒါင္းလုဒ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ယခုျဖန္႔ခ်ိမႈကုိ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ အနာဂါတ္တြင္ (https://www.martus.org/downloads) တြင္ စာရြက္စာတမ္းစာမ်က္ႏွာမွာ ဘာသာစကားအထုပ္မ်ားအျဖစ္ အျခား ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ပါ ရရွိလာပါမည္။

 

Windows သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္မွတ္ခ်က္

သင္သည္ Martus ၏ ယခင္ ဗါးရွင္း တခုမွ လက္ရွိ ဗါးရွင္း 4.3 ဆီကုိ အဆင့္ျမႇင့္မရႏုိင္ပါ။ သင္သည္သင္၏ 

Martus ဗါးရွင္းေဟာင္းကုိ ျဖဳတ္ရန္လုိပါမည္ (Start > Programs > Martus > Uninstall Martus ကုိျဖစ္ေစ၊

Control Panel  ထဲမွာ Add/Remove Programs ကုိျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏုိင္သည္) ။ အကယ္၍ သင္သည္  Windows Vista သုိ႔မဟုတ္ Windows 7 ကုိ အသံုးျပဳေနကာ Start မီႏူ ထဲတြင္ Martus ေရွာ့ကပ္ ရွိေနလွ်င္၊ သင္သည္  Start > Programs ဆီကုိသြားၿပီး Martus အုပ္စုကုိ ညာဖက္ႏွိပ္ကာ "Delete"ကုိ ေရြးလုိကျခင္းျဖင့္ Martus အုပ္စုတခုလံုးကုိ ဖ်က္ရန္လုိမည္။ ထုိသုိ႔မလုပ္လွ်င္၊ သင္က Martus 4.3 ကုိျဖဳတ္သည့္အခါမွာ ထုိလင့္ခ္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ၾကမည္ျဖစ္ရာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္သည္။

 

- လံုျခံဳမႈ

1) Martus ထဲကုိ Subgraph ကျပဳစုေပးခဲ့သည့္ Orchid ေဆာ့ဖ္ဝဲမွတဆင့္ Tor ကုိ ေပါင္းထည့္ထားသည္။ သင္သည္ Martus ထဲမွာ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား (Options)> စိတ္ႀကိဳက္အေနအထားမ်ား (Preferences) ကုိသြားၿပီး Tor ကုိ ဖြင့္ေပးႏုိင္သည္။ Tor က လံုျခံဳမႈကုိ ျမႇင့္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း စာေစာင္မ်ား ပုိ႔မႈကုိ ေႏွးလာေစႏုိင္သည္။ သင္သည္ Tor အေၾကာင္းကုိ https://www.torproject.org/ မွာပုိၿပီး ေလ့လာႏုိင္သည္။

2) Windows အင္စေတာ္လာ ထဲတြင္ ယခု Java 7 ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ Martus သည္ အျခား နည္းစနစ္မ်ား (Linux ထဲက OpenJDK 7 အပါအဝင္) ထဲတြင္ပါ Java 7 ကုိ အသံုးျပဳသြားမည္။

3) သင္က ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည္ဆုိလွ်င္ ပင္မမ်ား၏ အမ်ားဆိုင္ႏွင့္ဆိုုင္ေသာ မွတ္တမ္းစဥ္ ကုိ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ခြဲ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ၾကည့္႐ႈခြင့္ကုိ ထည့္ေပးထားရာ သင္သည္ ယင္း မွတ္တမ္းပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္လ်က္ သင္ရထားသည့္ အခ်က္အလက္မွန္မမွန္ကုိ သိလာႏုိင္မည္။

4) Martus အုပ္စုကုိ Windows 7 ႏွင့္ Vista ထဲက Start မီႏူး ထဲတြင္ ဖ်က္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မြမ္းမံ အင္စေတာ္လာကုိ ထည့္ထား။

- သံုးႏုိင္စြမ္း

1) စာတြဲ/ဖြင့္ ႏွင့္ စာတြဲ/သိမ္းဆည္း လုပ္ကုိင္မႈဆုိင္ရာျပႆနာအမ်ားအျပားကုိ ျပင္ေပးထားရာ စာတြဲ အမည္မ်ား ဖယ္ရွားမည့္ ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစာတြဲစုမ်ားသုိ႔ သြားလာရာတြင္ ၄င္းတုိ႔ထဲကုိ Extension မ်ားထည့္ေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

2) Martus မွတ္တမ္း လမ္းၫႊန္ကုိ ဖုိင္မ်ားကုိသိမ္းဆည္းမည့္ မူလ စာတြဲစုအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ (လုိခ်င္လွ်င္ သင္သည္ အျခားေနရာမွာပါ သိမ္းဆည္းရန္ ေရြးခြင့္လည္း ရွိပါသည္)။ 

3) Martus မွတ္တမ္း လမ္းၫႊန္ထဲတြင္ အၿမဲတမ္း သိမ္းဆည္းမႈအစား အျခား Martus မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆိုုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖိုုင္မ်ား (.mpi) ကုိ လံုျခံဳစြာ ေဝမွ်ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ တင္ပုိ႔စာတြဲမ်ား သင္ထားရွိလုိသည့္ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါသည္။

4) သင္၏ ေသာ့ကုိ မိတၱဴကူးသိမ္းရာမွာ ဖန္သားျပင္ အမွားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိထည့္ေပးထားသည္။

5) သင္က စာတြဲမ်ားကုိ တင္ေပးသည့္ ေနရာတစ္ခုစီအတြက္ ဖီလ္တာမ်ားကုိ ထည့္ေပးထားရာ စာတြဲအၫႊန္းထဲမွာ မွန္ကန္သည့္ စာတြဲပံုစံကုိသာ ျပသေပးမည္ (ဥပမာ၊ .mpi စာတြဲမ်ား)။ 

6) စီစစ္ျခင္း မလုပ္ရေသးသည့္ အဖြဲ႕ခြဲအၫႊန္း၏ အဝါေရာင္မွ ခြဲျခားႏုိင္ေစရန္အတြက္ စာေစာင္ထဲက စိစစ္ၿပီး အဖြဲ႕ခြဲအၫႊန္းမ်ား၏ အေရာင္ကုိ အစီမ္းေရာင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။

7) မွတ္တမ္း တစ္ခုကုိ ကနဦး ဖန္တီးရာတြင္ ေရာေထြးစရာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ "အဖြဲ႕မ်ား စာရင္း" ဒုိင္ယာေလာ့ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ 

8) စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ေရး အမွားကုဒ္ျပ ဖန္သားျပင္ထဲကုိ လွိမ့္ဆင္းဘားကုိ ထည့္ေပးလုိက္ရာ ေသးငယ္သည့္ ဖန္သားျပင္ ေပၚမွာ ၾကည့္ရတာ ပုိလြယ္လာပါသည္။

ဘာသာျပန္မႈမ်ား။ ။

1) ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အရာအမ်ားအျပားတုိ႔အား ျပသမႈကုိ ျပင္ေပးခဲ့သည္၊ "တင္ပုိ႔ တန္ဖုိးမ်ား" က႑ေခါင္းစီးမ်ား ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

2) ဘာသာျပန္ေပးၾကသူတုိ႔အတြက္ Martus ဘာသာျပန္ ဖုိင (.mtf) ထဲကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထပ္ၿပီးထည့္ခဲ့သည္။

3) ရုရွား၊ အာရပ္၊ ဖါရစီ ႏွင့္ ထုိင္း ဘာသာအတြက္ Windows အင္စေတာ္လာ ေနာက္ဆံုး စာမ်က္ႏွာထဲက ဖြန႔္ ျပသမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

4) Windows OS အတြက္ မည္သည့္ ဘာသာစကားကုိ ေရြးထားေစကာမူ ယခုေတာ့ သင္သည္ Martus ကုိ ပံ့ပုိးေပးသည့္ မည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္မဆုိ တပ္ဆင္၍ ရလာၿပီ ျဖစ္ကာ ၄င္းကုိ မွန္ကန္စြာ ျပသေပးမည္္။

5) Windows အင္စေတာ္လာ အတြက္ခမာဘာသာျပန္ကုိ ထည့္ေပးထားသည္္။

- Martus လုိဂုိကုိ အသစ္ဆီ ျမႇင့္တင္မြမ္းမံခဲ့သည္္။

- သံုးစြဲသူ ဖန္သားျပင္မ်ားဆုိင္ရာ အျခားေသာ အေသးစား ဘာဂ္မ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရွင္းပစ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

 

ဗားရွင္း ၄.၂ (Version 4.2)                      2013-04

 

https://www.martus.org ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေဒါင္းလုဒ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ယခုျဖန္႔ခ်ိမႈကုိ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ အနာဂါတ္တြင္ (https://www.martus.org/downloads) တြင္ စာရြက္စာတမ္းစာမ်က္ႏွာမွာ ဘာသာစကားအထုပ္မ်ားအျဖစ္ အျခား ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ပါ ရရွိလာပါမည္။

 

- စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း - ဖန္သားျပင္ကုိ ျပန္လည္ရယူမႈအတြက္ တင္သြင္းမႈႏႈန္း သိသိသာသာျမင့္မားလာခဲ့သည္။

- ျမန္မာ ဖြန႔္ မြမ္းမံမႈမ်ား - Martus ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖြင့္လွ်င္ ေဒတာထည့္သြင္းမႈ ႏွင့္ ျပသမႈကုိ အမ်ားသံုး ေဇာ္ဂ်ီဖြန႔္ျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။ အကယ္၍ သင္သည္ Martus ကုိ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဖြင့္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း သင္က ျမန္မာေဒတာကုိ တုိက္ရုိက္လုိသည္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ စာေစာင္ ေနရာမွာ ၾကည့္႐ႈလုိပါက၊ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား (Options) > စိတ္ႀကိဳက္အေနအထားမ်ား (Preferences)ကုိ ေရြးလုိက္ၿပီး ေနာက္မွာ "ျမန္မာလုိ ျပသေရး ႏွင့္ ရုိက္ထည့္ေရး အတြက္ ေဇာ္ဂ်ီဖြန႔္ကုိ သံုးပါ"  အကြက္ကုိ ေရြးပါ။ Martus တပ္ဆင္ေရးထဲကုိ ေဇာ္ဂ်ီဖြန႔္ကုိ ထည့္ေပါင္း ေပးထားသည္။

- လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား - ၁) မွတ္တမ္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆာဗာမွာ သံုး/ရယူေရးဆုိင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲမွာ ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္ေပးခဲ့သည္၊ ၂) မွတ္တမ္း အသစ္မ်ားအတြက္ RSA ေသာ့ ပမာဏကုိ တုိးေပးခဲ့သည္၊ ၃) မိတၱဴကူး အရန္သိမ္းဆည္းမႈကုိ "ေဝမွ်" ေရး မာလ္တီဖုိင္ေသာ့ကုိ ဖန္တီးရာမွာ အသံုးျပဳသည့္ က်ပန္း ကိန္းဂဏန္း ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္ (အကယ္၍ သင့္ဆီမွာ ဖန္တီးၿပီးသား မာလ္တီဖုိင္ေသာ့ ရွိေနလွ်င္ နည္းအသစ္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္ ဖန္တီးရန္ သင့္ကုိ ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္)၊  ၄) အဖြဲ႕ခြဲ အတည္ျပဳေရး ယႏၲရားကုိ ထည့္ေပးထားရာ၊ အကယ္၍ သင့္ထံသုိ႔

(ပင္မ မွတ္တမ္းအျဖစ္) စာေစာင္ တစ္ခုကုိ သင္က မစစ္ေဆးရေသာအဖြဲ႔ခြဲ တစ္ခုထံမွ ေနၿပီး ပုိ႔လာခဲ့ေသာ္ သင့္ကုိ သတိေပးလာမည္၊ ၅) သံုးစြဲသူ လမ္းၫႊန္ထဲမွာ Martus ကုိ Tor ႏွင့္ TAILS (စတင္ ဖြင့္၍ ရႏုိင္ေသာ/USB အရွင္) ႏွင့္အတူ ပုိၿပီး လံုျခံဳစြာ ဖြင့္သံုးေရး (သင္၏ ေဒတာမ်ားကုိ ဆာဗာထံသုိ႔ ပုိ႔ရာတြင္ မွတ္မိမႈ ခက္ခဲေစေရးအတြက္) လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ထပ္ထည့္ေပးခဲ့သည္။

- မြမ္းမံၿပီး ဘာသာျပန္မႈမ်ား- စပိန္ ႏွင့္ ျမန္မာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဘာသာျပန္ဆုိမႈမ်ားကုိ 4.1 ထဲက အဂၤါရပ္အသစ္မ်ားကုိ (ကားခ်ပ္မ်ား၊ သတ္ပံုစစ္ေဆးျခင္း) ထည့္ေပ့းရန္ မြမ္းမံေပးခဲ့သည္။

- BouncyCastle ႏွင့္ XMLRPC ကုိ ေနာက္ဆံုး ဗါးရွင္းဆီကုိ မြမ္းမံေပးခဲ့သည္။

- Martus ကုိ Mac dmg ဖုိင္တစ္ခုမွ တုိက္ရုိက္ ဖြင့္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခားဖုိင္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္  ရွိခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

- ကားခ်ပ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေရး အကြက္မ်ားထဲက စာ အကြက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

- Windows မွာ Martus တပ္ဆင္မႈထဲတြင္ အာေမနီယံဖြန္႔ကုိ ထည့္ေပးလ်က္ မြမ္းမံေပးခဲ့သည္။

- Java မြမ္းမံမႈမ်ား - Windows တပ္ဆင္မႈကုိ ေနာက္ဆံုး ဗါးရွင္း Java6 ပါဝင္လာေအာင္မြမ္းမံခဲ့သည္။ Martus ကုိ Tails ႏွင့္အတူ (သံုးစြဲသူ လက္စြဲ ေမးေနက်ေမးခြန္းမ်ား FAQကုိ ၾကည့္) ကုိဖြင့္သံုးရန္ အသံုးျပဳရသည့္ OpenJDK (6 သုိ႔မဟုတ္ 7) ကုိ ဖြင့္သံုးႏုိင္ေအာင္ Linux ကုိပါ မြမ္းမံေပးခဲ့သည္။

- ဖန္သားျပင္မ်ားဆုိင္ရာ အျခားေသာ အေသးစား ဘာဂ္မ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရွင္းပစ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းလုပ္ေပးခဲ့သည္။

 

 

ဗားရွင္း ၄ ့၁ ့၁ (Version 4.1.1)  2012-08 (၂၀၁၂-၀၈)        

 

https://www.martus.org ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေဒါင္းလုဒ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ယခုျဖန္႔ခ်ိမႈကုိ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ အနာဂါတ္တြင္ (https://www.martus.org/downloads) တြင္ စာရြက္စာတမ္းစာမ်က္ႏွာမွာ ဘာသာစကားအထုပ္မ်ားအျဖစ္ အျခား ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ပါ ရရွိလာပါမည္။

 

- အဂၤလိပ္မဟုတ္သည့္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ Martus 4.1 (၄.၁) ကိုသုံးသည့္အခါ ဇယားမ်ားႏွင့္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစစ္ေဆးသည့္ အဘိဓာန္

  စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အစစာလုံးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည့္ ျပႆနာကို ျပဳျပင္ထားပါသည္။

- 4.0 (၄ ့၀) ျမန္မာႏွင့္ အာမီးနီးယန္း ဘာသာျပန္ မြမ္းမံျဖည့္စြက္ထားပါသည္။

 

 

ဗားရွင္း ၄ ့၁ (Version 4.1)   2012-07 (၂၀၁၂-၀၇)

 

https://www.martus.org ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေဒါင္းလုဒ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ယခုျဖန္႔ခ်ိမႈကုိ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ အနာဂါတ္တြင္ (https://www.martus.org/downloads) တြင္ စာရြက္စာတမ္းစာမ်က္ႏွာမွာ ဘာသာစကားအထုပ္မ်ားအျဖစ္ အျခား ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ပါ ရရွိလာပါမည္။      

 

- အဂၤလိပ္ဘာသာစာေစာင္မ်ားရွိ စာသားမ်ားအတြက္ ေရွးဦးစာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစစ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္ထားပါသည္။ စာေစာင္တစ္ခုကို

  တည္းျဖတ္သည့္အခါ မွားယြင္းသည့္စာလုံးေပါင္းမ်ားကို အနီေရာင္မ်ဥ္းသားထားၿပီး ထိုစကားလုံးတြင္ ညာခလုတ္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ အႀကံျပဳထားခ်က္မ်ား

   ၾကည့္နိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူ၏အဘိဓာန္သို႔ ထည့္လိုက္နိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာလုံးႀကီးမ်ားႏွင့္သာ ေရးထားသည့္စာလုံးမ်ား သို႔မဟုတ္

  ကိန္းဂဏန္းမ်ားပါသည့္စာလုံးမ်ားကို စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစစ္သည့္ အရာက လစ္လ်ဴရွုမည္ဆိုသည္ကို မွတ္သားပါ။ ဤဗားရွင္းရွိ

  စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစစ္သည့္အရာက ေဆာင္းပါးျပင္ပရွိ အပိုင္းမ်ား (ဥပမာ၊ အဆက္အသြယ္လုပ္ရန္ အခ်က္အလက္၊ HQ တံဆိပ္မ်ား၊ ဖိုဒါအမည္မ်ား)

  စစ္ေဆးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာေစာင္မ်ားက (Edit) တည္းျဖတ္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနမွသာ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ စစ္သည့္အရာက

  မွားယြင္းသည့္စာလုံးေပါင္းမ်ားကို ျပမည္ဆိုသည္ကို မွတ္သားပါ (View) ၾကည့္သည့္အေနအထားတြင္ ၄င္းတို႔ကို မျပပါ)။

  (Grid) အကြက္မ်ားရွိစာသားမ်ားတြင္ စာလုံးေပါင္းမွားေနသည့္ စကားလုံးမ်ားအတြက္ (သင္ကတည္းျဖတ္ေနသကဲ့သို႔) ထိုဆဲလ္အကြက္ထဲသို႔

  ဘယ္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီးမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားၾကည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူ၏အဘိဓာန္တြင္ထည့္ရန္အတြက္ မီႏူးေပၚလာရန္ ညာခလုတ္ႏွိပ္ရပါမည္။

  စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစစ္သည့္ အဘိဓာန္ကို ၾကည့္ၿပီး ဆႏၵရွိပါက ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ား (Options)  > စာလုံးေပါင္းစစ္ေဆးျခင္း (Spell Checking)

  မီႏူးတြင္ စကားလုံးမ်ား ထည့္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္းမ်ားလည္းလုပ္နိုင္ပါသည္။    

- ေရွးဦးဇယား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထည့္ထားပါသည္ - သင္၏ စာေစာင္တစ္ခုခုတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ Martus စာေစာင္အပိုင္းတစ္ခုတြင္

  ဘားဇယား၊ (bar chart) သုံးဘက္ျမင္ဘားဇယား၊ (3d bar chart) စက္ဝိုင္းဇယားမ်ား (pie chart) (%s ျပသည့္) ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။

  သင္ဇယားကို ဖန္တီးစဥ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ရွာေဖြရန္အပိုင္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ Martus စာေစာင္မ်ားကို ဇယားမ်ားက ေရတြက္သည္ကို မွတ္သားပါ။

  အစီရင္ခံစာတြင္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာရွိ စာေစာင္တစ္ခုစီ၏ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ Martus က ေဖာ္ျပေၾကာင္းႏွင့္ ဇယားမ်ားရွိ

  အခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ကုဒ္ႏွင့္ ေရးထားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ေတြ႕မည္ (ထို႔ေၾကာင့္ ဤဇယားကို ပုံႏွိပ္ထားသည့္ပုံစံ သို႔မဟုတ္

  အီလက္ထရြန္းနစ္ပုံစံႏွင့္ ေတြ႕သူမည္သူမဆို အခ်က္အလက္အားလုံးကို ဖတ္နိုင္မည္) ဆိုသည္ကို မွတ္သားပါ။ 

- Martus ဝက္ဆိုက္တြင္ Martus  အသုံးျပဳျခင္း၊ (Windows ႏွင့္ Mac တြင္) Martus ထည့္သြင္းျခင္း၊ (Windows ႏွင့္ Mac တြင္)

  Martus တြင္ ျပႆနာ အေျဖရွာျခင္း စသည့္ ေရွးဦး Martus သင္ၾကားေရး ဗီဒီယိုမ်ား ထည့္ထားပါသည္။ 

- Martus စာေစာင္မ်ား၏ ဗားရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ XML တင္ပို႔မွု အာလ္ဖာ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွု ထည့္ထားသည္။ ဤလကၡဏာမွာ

  အျပည့္အဝမၿပီးေသးေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ဗားရွင္းသမိုင္းမ်ားအားလုံးကို အျခားကိရိယာမ်ားသို႔ တင္ပို႔လိုသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါမည္။

  Martus မွ တင္ပို႔လိုက္သည့္  XML ဖိုင္ဗားရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလၽွင္ တင္ပို႔လိုက္သည့္ စာေစာင္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ

  ဆက္စပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ေရးသားသူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤလကၡဏာကို ရယူအသုံးျပဳနိုင္ရန္ Martus 

  အမိန္႔ေပးသည့္  (command) လိုင္းတြင္  “ --alpha-tester”  (အယ္လ္ဖာ-စမ္းသပ္သည့္အရာ) ေရြးခ်ယ္ခ်က္ ထည့္ရမည္။

  ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဗားရွင္း ၄ ့၁ Martus သုံးစြဲသူ လမ္းညႊန္ ၁၁။ ေမးေနက် ေမးခြန္းမ်ား” (FAQ) အပိုင္းမွ နံပါတ္ ၅၀

  (ကၽြန္ုပ္၏စာေစာင္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္းထက္ပိုၿပီး XML သို႔ တင္ပို႔နိုင္မည္လား)  ကိုၾကည့္ပါ။      

- စာေစာင္ဘာသာစကားစာရင္းတြင္ အာမီးနီးယန္း ဘာသာစကား ထည့္ထားၿပီး ထည့္သြင္းသည့္ကိရိယာမ်ားတြင္ Martus မွ အသုံးျပဳရန္ အာမီးနီယန္းယူနီကုတ္ဖြန္႔

  ထည့္ထားပါသည္။

- စိတ္ႀကိဳက္ဆဲလ္အကြက္မ်ားအတြက္ ညာခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး (Cut) ျဖတ္ေတာက္ျခင္း/(Copy) မိတၱဴကူးျခင္း /(Paste) စာလုံးျပန္ခ်ျခင္း/(Delete) ဖ်က္ျခင္း

  /(Select All) အားလုံးေရြးခ်ယ္ျခင္း မီႏူးမ်ား။

- အျခားေသးငယ္သည့္ အမွားအယြင္းမ်ား၊ ရွင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။

 

 

ဗားရွင္း ၄.၀ (Version 4.0)                      2012-05 (၂၀၁၂-၀၅)

 

ယခုျဖန္႔ခ်ိမွုကို ေဆာ့ဖ္ဝဲ download စာမ်က္ႏွာ https://www.martus.org တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဂၤလိပ္၊

ဖာဆီ/ဒါရီ၊ စပိန္၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိနိုင္ပါသည္။ အျခားဘာသာစကားမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းစာမ်က္ႏွာ

(https://www.martus.org/downloads) ေပၚရွိ ဘာသာစကားစုတြင္ေတြ႕ရသည့္ အတိုင္း မၾကာခင္ ရရွိနိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

 

- Java6 (တခါတရံ ၁.၆ ဟုေခၚသည္) ေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ Java6 သည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မွု

  ပိုမိုတိုးတက္လာနိုင္သည္။ မ်ားစြာေသာဘာသာစကားမ်ားအတြက္လည္း စာလုံး႐ုပ္ထြက္ပိုေကာင္းလာမည္ (ဥပမာ - ခမဲ၊ ဖာဆီ/ဒါရီ)။

  မွန္ကန္ေသာ စာလုံးစာလုံး႐ုပ္ထြက္အတြက္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရမွုအနည္းငယ္သာ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ -

  ျမန္မာ၊ ခမဲ၊ နီေပါ)။ Windows အင္စေတာ္လာမ်ားတြင္ Java6 သည္ အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္ၿပီး၊ Mac/Linux တို႔တြင္

  Java 1.6.0_30 သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းက်ေသာ versions မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမည္။ ေရွးက်ေသာ

  Java6 versions မ်ားသည္ Martus ၏လုပ္ေဆာင္မွု ကိုမမွန္မကန္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။  သင့္၏ Mac/Linux တြင္

  မည္သည့္ Java version ရွိေနသည္ကို terminal window အားဖြင့္ၿပီး java-version ဟုရိုက္ထည့္ကာ

  အန္းတား/ရိတန္း (enter/return) ခလုတ္ႏွိပ္ စစ္ေဆးနိုင္သည္။ 

 

- ဘူလက္တင္(Bulletin) အမ်ားအျပား သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာဘူလက္တင္မ်ားရွိသည့္ အေကာင့္မ်ားအတြက္ Martus

  လုပ္ေဆာင္မွု ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစရန္ “memory switches” ကို Windows ႏွင့္ Mac ေရွာ့့ကပ္တို႔တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

  လိုအပ္ပါက အသုံးျပဳသူအေနျဖင့္ မန္မိုရီ (Memory) ကို တိုးနိုင္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က ကိုယ္တိုင္တီထြင္ရန္ လိုအပ္ေသာ

  အေျခအေနမ်ားကို ေျပလည္မွုေပးနိုင္သည္။  

 

- Windows တြင္ Martus အသုံးျပဳသူ၏ အင္တာေဖ့စ္ပုံထြက္ကို အားေကာင္းေစသည္။ မူလစနစ္ျဖစ္သည့္

  "look and feel" ကို အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

 

- အေစာပိုင္း Windows ႏွင့္ Java versions တို႔တြင္ေတြ႕ရွိရေသာ လုံျခဳံမွုအေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ Martus 4.0 သည္

  Windows 98 (ME, 2K, XP, 2003, Vista, 7) တို႔ထက္ ပိုေနာက္က်ေသာ versions မ်ားတြင္သာ

  လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ရွိသည္မွာ Windows98/NT သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ေရွးက်ပါက Martus 3.6.2

  သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ေရွးက်ေသာအရာကို သုံးဖို႔လိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္နိုင္ပါက ပိုၿပီးလုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ Windows version ကို

  အဆင့္ျမႇင့္ရန္ အေလးအနက္ အႀကံျပဳပါသည္။

 

- အသုံးျပဳသူမ်ားတင္ျပလာေသာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းျခင္း၊ ဒီဘပ္ဂ္ လုပ္ျခင္းမ်ား (Debugging) ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ Martus

  console log အတြက္ ထပ္ေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ ထည့္သြင္းထားေသာ

  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေကာင့္တစ္ခုအတြက္ Martus public code ႏွင့္ လက္ရွိမန္မိုရီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

  အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

 

- Martus ျဖန္႔ခ်ိမွု တည္ေဆာက္ျခင္း (ဖန္တီးျခင္း) အတြက္ (Windows, Mac ႏွင့္ Linux အတြက္) နည္းစနစ္

  အသစ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းသည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစၿပီး၊ မ်ားစြားေသာ

  အျခားအတြင္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မွုမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

 

 

ဗာရွင္ 3.6.2 (၃.၆.၂)             (2011-10 / ၂၀၁၁-၁၀)

 

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကို http://www.martus.org ေဆာ့ဝဲလ္ ေဒါင္းလုပ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဂၤလိပ္၊ ဖာစီ/ဒါရီ၊ စပိန္ႏွင့္

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေတြ.ရွိနိုင္သည္။ အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ဘာသာစကားအတြဲမ်ားျဖင့္

http://www.martus.org/downloads မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေတြ.ရွိနိုင္မည္။

 

 

- အင္္ထရီအစႏွင့္အဆုံးရွိ ကြက္လပ္မ်ားမွာ ရွိၾကသည့္ ဆြဲခ်အကြက္မ်ားထဲ အင္ထရီကို ရွာေဖြေသာအခါ ေတြ႕ရေသာ ျပသနာကို ေျဖရွင္းသည္။

- သင့္ကြန္ပ်ဴတာ ဘူလတင္မ်ားတြင္ မရွိေတာ့ေသာ ယခင္သိမ္းထားသည့္ ရွာေဖြမွုရလဒ္ကို ဆြဲတင္ရာတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျပသနာကို ေျဖရွင္းသည္။

  သုံးသူအားရွာခြင့္မျပဳေသာ မွားယြင္းမွုသတိေပးခ်က္အစား၊ ရွာေဖြခြင္အတြင္း ကြက္လပ္မ်ားကို ဒီေဖာ့လ္/ရွာေဖြမွု တန္ဘိုးအသစ္ သို႔့ျပန္ေျပာင္းပို႔မည္

  (ဆိုလိုသည္မွာ၊ မည္သည့္ကြက္လပ္မဆို ပါဝင္မည္”) သို႔ျပန္ၿပီး ရီဆက္ျပဳလုပ္မည္။

 

 

တင္ဆက္မွု 3.6.1 (၃.၆.၁)                       (2011-10 / ၂၀၁၁-၁၀)

 

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကို http://www.martus.org ေဆာ့ဝဲလ္ ေဒါင္းလုပ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဂၤလိပ္၊ ဖာစီ/ဒါရီ၊

စပိန္ႏွင့္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေတြ.ရွိနိုင္သည္။ အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ဘာသာစကားအတြဲမ်ားျဖင့္

http://www.martus.org/downloads မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေတြ.ရွိနိုင္မည္။

 

- အိဂၤလိပ္ မွတ္တမ္းတင္မွုအတြက္ ႏွင့္ ဖန္ျပင္ အကူအညီ ရွာေဖြမွုအတြက္ အေသးစား မြမ္းမံခ်က္မ်ား

- ဖာစီ/ ဒါရီ အသုံးျပဳသူ ၾကားခံဆက္သြယ္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ႏွင့္ ဖာစီ/ဒါရီ README တို.၏ ထပ္ေပါင္းခ်က္တို.အတြက္ အေသးစား မြမ္းမံခ်က္မ်ား

- စပိန္ဘာသာ အသုံးျပဳသူ ၾကားခံဆက္သြယ္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ႏွင့္ ီ README တို.၏ ထပ္ေပါင္းခ်က္တို.အတြက္ အေသးစား မြမ္းမံခ်က္မ်ား

 

 

တင္ဆက္မွု 3.6.0 (၃.၆.၀)                       (2011-09 / ၂၀၁၁-၀၉)

 

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကို http://www.martus.org ေဆာ့ဝဲလ္ ေဒါင္းလုပ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဂၤလိပ္၊ ဖာစီ/ဒါရီ၊ ႏွင့္

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေတြ.ရွိနိုင္သည္။ အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ဘာသာစကားအတြဲမ်ားျဖင့္

http://www.martus.org/downloads မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေတြ.ရွိနိုင္မည္။

 

- ဖန္ျပင္ရွာေဖြမွု ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေတြ.ရွိနိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအကြက္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရန္ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်နိုင္သည့္ အကြက္မ်ားတြင္ ရိုက္သြင္းထားေသာ  

  အခ်က္အလက္ (ေၾကျငာခ်က္ အကြက္တြင္းရွိ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မွ ဖန္တီးထားေသာ စာရင္းျပဳစုခ်က္အတန္း)ကို ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္း။

- ျဖန္ၾကတ္ရိုက္ကူးရန္အတြက္ ႏွင့္ စာသားႏွင့္ အခ်က္အလက္ရိုက္သြင္းရန္ ေၾကျငာခ်က္ ဂရစ္ကြက္မ်ားရွိ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်နိုင္သည့္ အကြက္မ်ား ရွာေဖြရန္...” 

  ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ထပ္းေပါင္းထည့္သည္။ ဖန္ျပင္ေရြးခ်ယ္မွုအပိုင္းမွ ရွာေဖြၿပီး 

  စာသားအကြက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ရွာေဖြရန္...ဆိုသည့္ ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနရန္ အသုံးျပဳသူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

  သက္ဆိုင္ရာအကြက္မွ ျဖစ္နိုင္ေသာ တန္ဖိုးအားလုံးကို အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းဆိုသည့္ အမွတ္အသားေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာအကြက္ကို ေရြးခ်ယ္နိူင္သည္။

  ဆႏၵရွိလွ်င္ ထိုတန္ဖိုးမ်ားအားလုံးကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚရွိ ေၾကျငာခ်က္အားလုံးတြင္ ထည့္သြင္းနိုင္သည္။ ဖန္ျပင္ရွာေဖြမွုတြင္ သက္ဆိုင္ရာအကြက္ တစ္ခုကို 

  ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာအခါ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်နိုင္သည့္ အကြက္မ်ားတြင္ရိုက္သြင္းထားေသာအခ်က္အလက္အတြက္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ထည့္သြင္းထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္

  အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည္။ အသုံးျပဳသူမွ သက္ဆိုင္ရာအကြက္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖန္ျပင္သို႔မသြားဘဲ သက္ဆိုင္ရာအကြက္၏တန္ဖိုးမ်ားကို

  အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေစလိုလွ်င္ အဓိက ဖန္ျပင္ေရြးခ်ယ္မွုတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အကြက္မွ ျဖစ္နိုင္ေသာ တန္ဖိုးအားလုံးကို အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

  ဆိုသည့္ ခလုပ္ပါရွိသည္။ (ဥပမာ- ယခင္သိမ္းဆည္းမွု ရွာေဖြခ်က္ကို အလုပ္လုပ္ေစၿပီးသည့္ေနာက္ (သို႔) အသုံးျပဳသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာအကြက္၏ 

  ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖန္ျပင္ရွိ အမွတ္အသားျပဳရန္ ေလးေထာင့္ကြက္ကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ေသာလည္းေကာင္း)။ အလုပ္လုပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားအား အခ်က္အလက္ပါရွိေသာ

  ဂရစ္ကြက္တြင္ထည့္သြင္းသည့္ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အကၡရာအလိုက္ စီရမည္။

- တန္ဖိုးမ်ားအား အခ်က္အလက္ပါရွိေသာ ဂရစ္ကြက္တြင္ထည့္သြင္းသည့္ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အကၡအလိုက္ စီေသာအခါ ပိုမိုလြယ္ကူေစေသာ အခ်က္အလက္

  ထည့္သြင္းမွုအတြက္ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်နိုင္သည့္အကြက္မ်ားတြင္ ရိုက္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ တန္ဖိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးရမည္။

- ဌာနခ်ဳပ္၏ အေကာင့္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိတြင္ မြမ္းမံထားေသာ အၾကမ္းဖ်င္း ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ယခင္တင္ဆက္မွုမ်ားကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ ျပန္ထုတ္ယူနိုင္သည္။

- ရွာေဖြမွု စံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေနာက္ဆုံး သိမ္းဆည္းသည့္ေန.ဆိုသည့္ အပိုင္း ပါရွိခဲ့လွ်င္ Martus မွ မမွတ္မိခဲ့သည့္ သင့္၏ ယခင္ရွာေဖြမွု စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

  ဆိုသည့္ အမွားကို ျပဳျပင္ေပးသည္။

- ဌာနခ်ဳပ္ အေကာင့္သည္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားေသာ သက္ဆိုင္ရာအကြက္မွ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္လိုသည့္အခါ အမွားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွာၾကားခ်က္မ်ားကို

  ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေစရမည္။ ဌာနခ်ဳပ္ အေကာင့္သည္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားေသာ သက္ဆိုင္ရာအကြက္မွ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို (တစ္ခုျခင္းျဖစ္ေစ (သို႔) အစုလိုက္ျဖစ္ေစ)

  အလိုအေလ်ာက္ မပိတ္သိမ္းနိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အား မြမ္းမံျပဳျပင္ေပးနိုင္ၿပီး ထိုမူၾကမ္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္မွသာ ၄င္းတို႔အား ပိတ္သိမ္းနိုင္သည္။

- Martus Search Engine (မားတပ္စ္ ရွာေဖြအင္ဂ်င္) အတြက္ ေၾကျငာခ်က္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း ႏွင့္ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ျပဴလုပ္သည့္အခါ

  ျပန္သုံးနိုင္ေသာ ဂရစ္ကြက္ေကာ္လန္မ်ားမွ  ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးသည္။

- ဒါရီ အသုံးျပဳသူ ၾကားခံဆက္သြယ္ ဘာသာျပန္ဆိုမွုကို ေနာက္ဆုံး အေျခအေနႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ အာဖဂန္ ျပကၡဒိန္ ေရြးခ်ယ္မွုမ်ားကို ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္း

- ညာဘက္ မွ ဘယ္ဘက္မွဘာသာစကားမ်ားအတြက္ ညာဘက္အညီျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ   ေအာက္သို႔ဆြဲခ်နိုင္သည့္သက္ဆိုင္ရာအကြက္မ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပဳျပင္ျခင္း။

- အသုံးျပဳသူ ဖန္ျပင္မ်ားအတြက္ အျခားအေသးစား ခၽြတ္ယြင္းမွုမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း

 

 

တင္ဆက္မွု  3.5.1  (2010-11)

 

ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေဒါင္းလုပ္ စာမ်က္ႏွာ http://www.martus.org တြင္ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း ဤဗားရွင္းကို အဂ္လိပ္ႏွင့္ အျခားဘာသာ စကားမ်ားးျဖင့္လည္း

ရရွိနိုင္ပါသည္။ အျခားဘာသာ စကားမ်ားကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာျပဳ စာမ်က္ႏွာ (http://www.martus.org/downloads) တြင္ ဘာသာစကား

အုပ္စုအေနျဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ရရွိပါလိမ့္မည္။

 

- အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းရာတြင္ ေခါင္းစဥ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ထပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပတ္သားမွုမရွိေသာ တန္ဖိုးမ်ားရွိသည့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ

  ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ရန္စာရင္းအား ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။

- ယခုဗားရွင္းတြင္ ရွာေဖြမ်က္ႏွာျပင္သည္ ေရြးခ်ယ္ရန္စာရင္းအား အကၡရာစဥ္အတိုင္း တန္းစီေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားတြင္

  အေၾကာင္းအရာ တူညီ၍ တန္ဖိုးမတူညီပါက တန္ဖိုးအသစ္မ်ားသည္ ယခင္စာရင္း၏ ေအာက္ဆုံး၌ သြားေပၚေနမည့္အစား စုေပါင္းစာရင္းကိုသာ တန္းစီေဖာ္ျပသည္။

- ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ရန္စာရင္းအား ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါတြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ စာေစာင္က မသိရွိျခင္းျပႆနာအား

  ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။ Martus မွ ယခုအခါတြင္ သင့္အား တန္ဖိုးအသစ္ သို႔မဟုတ္ အေဟာင္းအား သုံးလိုပါသလားဟု မွန္ကန္စြာေမးပါလိမ့္မည္။

- အႀကီးခ်ဲ ့ ၾကည့္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာစာရင္းမ်ားရွိေသာ ဂရစ္မ်ားႏွင့္ အတန္းမ်ားအား ပူးတြဲေပးေသာအခါ ထည့္သြင္းထားေသာအရာမ်ားကို နဂိုမူလတန္ဖိုးသို႔

  ျပန္ေျပာင္းပစ္ေသာ ျပႆနာအား ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။

 

 

တင္ဆက္မွု 3.5  (2010-10)

 

- တစ္ခုထက္ပိုေသာ အဆင့္မ်ားပါသည့္ ေရြးခ်ယ္ရန္စာရင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္နိုင္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူအေနျဖင့္

  အဆင့္ျမင့္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ အဆင့္နိမ့္သည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ထည့္သြင္းလာနိုင္သည္။ (ဥပမာ - ေနရာေဒသမ်ားအတြက္ သင့္အေနျဖင့္

  ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ ့မ်ား ထည့္သြင္းရာတြင္ ျပည္နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ထိုျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။) ေရြးခ်ယ္နိုင္ေသာ

  စာရင္းမ်ားအတြက္ သင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္စြမ္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ သင္၏စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ထားေသာ

  အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း တစ္ႀကိမ္ထည့္သြင္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ထည့္သြင္းစရာ မလိုေတာ့ေပ။

- ပိုမိုတိက်ေသာ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းမွု ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္စာရင္းႏွင့္ စာလုံးနယ္ပယ္ေနရာမ်ားတြင္ ပုံေသတန္ဖိုးမ်ားအား ျပဳျပင္နိုင္ခြင့္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။

- အန္းတားႏွိပ္ကာ ေနာက္ထပ္အတန္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ တပ္(ပ) ခလုတ္ႏွိပ္လၽွင္ ေနာက္တစ္ကြက္သို႔ မေျပာင္းပါက ဂရစ္အကြက္အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္

  အခ်က္အလက္မ်ားအား မသိမ္းဆည္းေပးျခင္း ျပႆနာအား ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။

- ရွာေဖြထားေသာ အခ်က္အလက္ျပေနရာႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ စာရင္းတြင္ အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ထက္မက ေဖာ္ျပေနျခင္းကိုလည္း ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။

- ဘဂၤလား၊ ဘဂၤလီ၊ ျမန္မာႏွင့္ ခမာစာလုံးမ်ားအား Martus အတြင္းတြင္ျမင္နိုင္ရန္ ထည့္သြင္းနည္းလမ္းညႊန္ကိုလည္း အသုံးျပဳသူလက္စြဲတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္။

 

 

တင္ဆက္မွု 3.4.1  (2010-08)

 

- Martus အသုံးျပဳမွု မရွိသည့္အခါတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ အခ်ိန္ကုန္သတ္မွတ္ခ်ိန္အား မူလအခ်ိန္ကုန္သတ္မွတ္ခ်က္၁၀မိနစ္မွ ေျပာင္းေပးထားသည္။

  ထိုသို႔ေျပာင္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားသုံးေနရာမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းသုံးကြန္ျပဴတာမ်ားသုံးရာတြင္ ပိုမိုလုံျခဳံမွု ရွိေစသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ

  သုံးစြဲနိုင္စြမ္းကိုလည္း ပိုလာေစသည္။ (ဥပမာ - ဆာဗာေပၚမွ စာေစာင္မ်ားကို ျပန္လည္ရယူျခင္း) Martus တြင္ရွိေသာ အမိန္႔ေပးစာေၾကာင္းတြင္ ပုံေသစံညႊန္းအား

   ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ အခ်ိန္ကုန္သတ္မွတ္ခ်က္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ျပဳျပင္နိုင္သည္။ အမိန္႔ေပးစာေၾကာင္းမွာ "--timeout-minutes=X" ျဖစ္ၿပီး X သည္

  မည္သည့္မိနစ္တန္ဖိုးမဆို ျဖစ္နိုင္သည္။ ဥပမာ - Windows (ဝင္းဒိုး)အသုံးျပဳေသာ ကြန္ျပဴတာရွိ Martus တြင္ အခ်ိန္ကုန္သတ္မွတ္ခ်က္အား အျမဲတမ္း

  ငါးမိနစ္ဟုသတ္မွတ္လိုပါက ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ေရွာ့ကက္ (Desktop shortcut)မွ အမိန္႔ေပးစာေၾကာင္းတြင္ (ေမာက္စ္ညာခလုတ္ႏွိပ္၍ Properties ကိုေရြးကာ)

  C:\Martus\bin\java.exe -Xbootclasspath/p:C:\Martus\lib\ext\bc-jce.jar -jar C:\Martus\martus.jar --timeout-minutes=5

  သို႔ ေျပာင္းပါ။ Mac (မက္)ႏွင့္ Linux (လင္းနစ္) စက္မ်ားရွိ Martus တြင္ အမိန္႔ေပးစာေၾကာင္းကို ေျပာင္းလိုပါက အသုံးျပဳသူလက္စြဲ အပိုင္း၂-ကကို ၾကည့္ပါ။ သို႔မဟုတ္

  info@martus.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

- အလြန္ႀကီးမားေသာ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ Martus ကိုေႏွးေကြးေစျခင္းႏွင့္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစျခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္သည္။

 

 

တင္ဆက္မွု 3.4  (2010-03)

 

- စာေစာင္ကို မသိမ္းဆည္းနိုင္မီ အခ်ိဳ႕ေသာ ဂရစ္ေကာ္လံမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္မွု စြမ္းရည္ကို ထပ္ေဆာင္းထားသည္။

- ရွာေဖြ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အားလုံးေသာ ဂရစ္ေကာ္လံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စာေစာင္ဂရစ္ အခ်က္အလက္၏ တန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ စြမ္းရည္

  ထပ္ေဆာင္းထားသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ရွာေဖြ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဂရစ္ေကာ္လံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ယွဥ္တြဲပါအကြက္ကို ေရြးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ရက္စြဲတစ္ခု

  ၿပီးမွ ဖန္တီးထားသည့္ သင့္စာေစာင္မွ တန္းတစ္ခုတြင္ ႏွိပ္စက္ခံရသူတစ္ဦး၏ တိက်ေသာအမည္ကို ရွာေဖြလိုပါက ထိုအကြက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရွာေဖြ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

  နယ္ပယ္ မ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။ "ႏွိပ္စက္ခံရသူ၏ အခ်က္အလက္။ ပထမအမည္"=x ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ခံရသူ၏ "အခ်က္အလက္။ ေနာက္ဆုံးအမည္=y ႏွင့္ "ဖန္တီးသည့္ေန႔စြဲ"=`ႏွစ္-လ-ရက္။

  အကယ္၍သင္သည္ ဂရစ္ေကာ္လံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ယွဥ္တြဲပါအကြက္ကို မေရြးခဲ့ပါက Martus သည္ မည္သည့္အတန္းတြင္မဆို သင္အတိအက် ေဖာ္ျပသည့္ ပထမအမည္ ပါရွိၿပီး

  အျခားမည္သည့္ အတန္းတြင္ သင္အတိအက် ေဖာ္ျပသည့္ ေနာက္ဆုံးအမည္ ပါရွိသည့္ သင္သတ္မွတ္သည့္ ရက္စြဲၿပီးေနာက္ဖန္တီးသည့္ စာေစာင္မ်ားကို ရွာေဖြလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ တူညီေသာ

  စာေစာင္အတန္းတြင္ ရွာေဖြမည္ မဟုတ္ေပ။ သင့္အေနျဖင့္ ပထမအမည္"=x ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအမည္=b ပါရွိေသာ တန္းတစ္ခုရရွိနိုင္ၿပီး ပထမအမည္"="a" ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး အမည္=y

  ပါရွိေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ တန္းတစ္ခု ရရွိနိုင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အတန္း တစ္ခုတြင္ ယွဥ္တြဲရမည္ဟု အတိအက် သတ္မွတ္မထားေသာေၾကာင့္ Martus သည္ ထိုစာေစာင္အား

  ရွာေဖြမွုကို ကိုက္ညီမွုအျဖစ္ ရွာေဖြလိမ့္မည္။)

- စာေစာင္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွုတြင္ Martus သည္ အသုံးျပဳသူသတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္စြဲတာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ကာ ရက္စြဲအားလုံးကို တရားဝင္ျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္ကို ထပ္ေဆာင္းထားသည္။

  (ဥပမာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ရက္စြဲ မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ရက္စြဲ ၿပီးမွျဖစ္ေသာအျဖစ္အပ်က္ရက္စြဲ  မျဖစ္နိုင္ေပ။ ရက္စြဲမ်ားသည္ ယေန႔ၿပီးေနာက္

  (အနာဂတ္တြင္) မရွိနိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည့္ စြမ္းရည္ပါ ပါဝင္သည္။ )သင့္အေနျဖင့္ စံနယ္ပယ္မ်ား အျပင္စိတ္ႀကိဳက္နယ္ပယ္မ်ားအား ရက္စြဲတရားဝင္ျပဳမွု လိုအပ္နိုင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍

  မွတ္သားထားပါ။ရက္စြဲနယ္ပယ္ ခုႏွစ္ေရြးခ်ယ္မွုမ်ားသည္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွုတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုတ္မာ(hard-coded) သြင္းထားသည့္ ရက္စြဲတာမ်ားကို ထင္ဟပ္လိမ့္မည္။

- အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ဲ႕ထားေသာ စာေစာင္ ရာဇဝင္ကို ရယူရန္ စြမ္းရည္ကို ထပ္ေဆာင္းထားသည္။ ၄င္းကို စာေစာင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားေအာက္တြင္ ၾကည့္ရွုနိုင္ပါသည္။

  စာေစာင္ ဗားရွင္းအသစ္ ဖန္တီးသည့္ ပင္မ အေကာင့္သည္ စာေစာင္မ်ား၏ ယခင္ေရးသားသူမ်ား၏ ဗားရွင္းမ်ား၏ အမ်ားဆိုင္ကုတ္(public code) ႏွင့္ စာေစာင္ အိုင္ဒီမ်ားကို

  ၾကည့္ရွုနိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခင္ေရးသားသူႏွင့္စာေစာင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤ ခ်ဲ႕ထားေသာ ရာဇဝင္ႏွင့္ မည္သည့္ စာေစာင္ကိုမဆို XML တင္ပို႔မွုကို လည္း ထပ္ထည့္ထားသည္။

- Martus သည္ အျမဲတမ္း ပုဂၢလိက အပိုင္း စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွုသည္ ေျပာင္းလဲသြားသလား သိရွိနိုင္ေစရန္ လက္ရွိ စာေစာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မွု ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမွု ျပဳလုပ္ထားၿပီး အသုံးျပဳသူအား

  နယ္ပယ္ အေဟာင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ သုံးလိုသလားဆိုသည္ကို ေမးျမန္းသည္။

- ကြဲျပားျခားနားသည့္ Martus ဗားရွင္းတစ္ခုက ဖန္တီးသည့္ လိုက္ဖက္မွုမရွိေသာ xml ဖိုင္ကို အသုံးျပဳသူတစ္ဦးက တင္သြင္းရန္ႀကိဳးစားပါက သတိေပးစကား ထပ္ထည့္ထားသည္။

- အသုံးျပဳသူ မ်က္ႏွာျပင္အား ေသးငယ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပင္ဆင္မွုမ်ား၊ ရွင္းလင္းမွုမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္မွုမ်ား

- အဂ္လိပ္ဘာသာျဖင့္ သုံးစြဲသူလက္စြဲကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ ဗားရွင္း

 

 

တင္ဆက္မွု 3.3.2  (2009-08)

 

- ေဒတာ ေမာင္းႏွင္ ဆြဲခ်(data-driven-dropdown)တစ္ခုပါဝင္သည့္ ဂရစ္ကို ၿပိဳလဲေစလ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဒတာ ေမာင္းႏွင္ ဆြဲခ်(data-driven-dropdown)

  တစ္ခုပါဝင္သည့္ ခ်ဲ႕ထားေသာ ဂရစ္တစ္ခုႏွင့္အတူ စာေစာင္ကို သိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ ေဒတာ ေမာင္းႏွင္ ဆြဲခ်ရင္းျမစ္(data-driven-dropdown source) တစ္ခုျဖစ္သည့္

  ခ်ဲ႕ထားေသာ ဂရစ္အတြင္း နယ္ပယ္တစ္ခုကို တိုးခ်ဲ႕သည့္အခါ အသုံးျပဳသူ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးမွုစနစ္ ေႏွးေကြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔သြားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဒတာ ေမာင္းႏွင္ ဆြဲခ်မ်ား

  (data-driven-dropdowns)ပါဝင္သည့္ ခ်ဲ႕ထားေသာ ဂရစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသည္။(ေဒတာ ေမာင္းႏွင္ ဆြဲခ်သည္ ခ်ဲ႕ထားေသာ ဂရစ္အတြင္းတြင္လည္းရွိသည္။)

- စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာမ်ား ဖန္တီးရာတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ လိုင္းစုံနယ္ပယ္မ်ားအား မျပသသည့္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မွုကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ Martus အေစာပိုင္း ဗားရွင္းမ်ားျဖင့္

  ဖန္တီးသည့္ စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျပႆနာ ရွိေနလိမ့္မည္။ျပင္ဆင္မွုကို ၾကည့္ရွုရန္ အသုံးျပဳသူသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖန္တီးရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။

 

 

တင္ဆက္မွု 3.3  (2008-08)

 

- ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ မူၾကမ္းမ်ားစြာကို ခ်က္ခ်င္း`စုစည္းရန္´အတြက္ လုပ္နိုင္စြမ္းကို ထပ္ေဆာင္းထားသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ > ခ်ိတ္ပိတ္စာေစာင္မ်ား ကို သြားပါ။

- ပင္မမ်ား(Headquarters)ကို စာေစာင္အုပ္စုတြင္ ေပါင္းထည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာေစာင္မ်ား၏ ဖိုလ္ဒါ (folder) တစ္ခုလုံးသို႔ ေပါင္းထည့္ရန္ သြင္ျပင္သစ္မ်ား ပါဝင္သည္။

  ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ> အပ္ဒိတ္ ပင္မဝင္ေရာက္ခြင့္ ကို သြားပါ။ အနည္းဆုံးစာေစာင္တစ္ခု မေရြးလ်င္၊ အနည္းဆုံးပင္မ(HQ)တစ္ခု သီးသန္႔စီစဥ္မထားလ်င္၊ ဤေရြးစရာသည္

  ျပာႏွမ္းႏွမ္းျဖစ္ေနလိမ့္မည္။အပ္ဒိတ္ (update) လုပ္ေနစဥ္တြင္ Martus သည္ တိုးတက္မွုၿပ အကြက္တန္းကို ျပလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္လိုလ်င္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။ မူၾကမ္းစာေစာင္မ်ားကို

  ပင္မ(HQ)၏ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ အပ္ဒိတ္လုပ္လိမ့္မည္။ ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္စာေစာင္မ်ားအတြက္ စာေစာင္ တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ မူသစ္တစ္ခုစီကို

  Martus က အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။

- စာေစာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ၾကည့္ရွုစဥ္၊ ဖန္တီးစဥ္ႏွင့္တည္းျဖတ္စဥ္တြင္ အျပင္ စာေစာင္မ်ားအေသးစိတ္ ႀကိဳတင္ၾကည့္ရွုေသာအခါ အတြင္း တြဲဖက္ ႐ုပ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကည့္ရွုနိုင္ရန္ လုပ္နိုင္စြမ္းကို

  ထပ္ထည့္ထား ည္။

- အသုံးျပဳသူမ်က္ႏွာျပင္ (screen) ေပၚတြင္ သာမန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အမွားျပင္မွုမ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ န္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္မွုမ်ား၊

 

မွတ္ခ်က္၊      ၊ (Martus 3.1 တြင္္ စတင္ရရွိ နိုင္ေသာ္လည္း အသုံးျပဳသူမ်ား လက္စြဲတြင္ မပါဝင္ေသးေပ။)

အေကာင့္တစ္ခု တြင္ စာေစာင္မ်ားစြာပါရွိေသာအခါ ေဒါင္းလုပ္လုပ္မွုႏွင့္သြားလာမွုကို ျမန္ဆန္ေစရန္ ထပ္ေဆာင္းထားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ Martus ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္

ေရွာ့ကက္ (Desktop shortcut) တြင္  အမိန္႔ေပးမွု (command) အဆုံးတြင္

“ --folders-unsorted” ကို ေပါင္း ထည့္နိုင္သည္။ ဤသိုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ Martus ရွိ ဖိုလ္ဒါမ်ားအား စ ဖြင့္ေသာအခါ မေရြးဘဲထားလိမ့္မည္။ (စာေစာင္မ်ားစြာကို ေရြးရန္

အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္။) အကယ္၍ ေရြးလိုလ်င္ စာေစာင္ႀကိဳတင္ ၾကည့္စာရင္းတြင္ ေကာ္လံ ေခါင္း (Column Header) တစ္ခုကို အျမဲႏွိပ္နိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေရြးစရာ

ပါရွိျခင္းသည္ စဖြင့္စဥ္ႏွင့္ Martus အတြင္းရွိ  ဖိုလ္ဒါသစ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေသာအခါ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါ လိမ့္မည္။

 

 

တင္ဆက္မွု ွ 3.2  (2007-09)

    

- စာေစာင္သစ္ျပသနိုင္မွုသည္ သင့္အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစသည္။ ၁) ေနရာမ်ားစြာယူသည့္ ရွည္ လ်ားေသာနယ္ပယ္မ်ား အတြက္ စာေစာင္တြင္္းရွိ  နယ္ပယ္မ်ားကို ဝွက္နိုင္/ေဖာ္နိုင္ေစသည္။

  ၂) သင္ ဝွက္နိုင္ /ေဖာ္နိုင္သည့္ စာေစာင္မ်ားထဲတြင္  အပိုင္းမ်ားဖန္တီးနိုင္သည္။ ၃)ခ်ဲကားထားသည့္ ျမင္ကြင္းထဲ တြင္ ဂရစ္ကြက္မ်ားကို ျပနိုင္္သည္။(ထိုျမင္ကြင္း တြင္းမွ အတန္းမ်ားေပါင္းထည့္နိုင္မွုအပါအဝင္)

  ၄) တန္းတစ္တန္း ေပၚတြင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကပ္လ်က္ နယ္ပယ္မ်ား ေပါင္းထည့္နိုင္သည္။ ၅) ေနရာယူမွု သက္သာရန္ ပုံမွန္ထား ဂရစ္ကြက္မ်ား၏ အရြယ္ကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္သည္။

- စာေစာင္တစ္ခုကို မသိမ္းဆည္းနိုင္မီတြင္ အျခားေသာနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ကို ဝင္လာေစရန္ လိုအပ္သည့္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္နိုင္စြမ္း၊

- စာေစာင္ထဲတြင္ ဆြဲခ်နယ္ပယ္ရွိ  တန္ဖိုးမ်ားးသည္ အျခားေနရာရွိ နယ္ပယ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေဒတာ (data) ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာေနရာတြင္ ေဒတာ(data) ကေမာင္းႏွင္သည့္

  ဆြဲခ်မ်ားကို ဖန္တီးနိုင္စြမ္းအား မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ ေဒတာ(data) ရင္းျမစ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆြဲခ်သည္ ဂရစ္ကြက္နယ္ပယ္ အတူတူထဲတြင္ မရွိနိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

- ရွာေဖြမွု တိုးတက္မွု အေျခအေနၿပ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ ရွာေဖြမွုမ်ားကို ပယ္ဖ်က္နိုင္စြမ္း ထပ္ေဆာင္း ထည့္ထား သည္။

- ရွာေဖြမွုမ်ားအတြက္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အျခားေသာ စာေစာင္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ စာေစာင္မ်ားစြာရွိသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္

- ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ျပသနာရပ္မ်ားစြာကို ျပဳျပင္ေပးထားသည္။ ၁) စာေစာင္စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွု မ်ားစြာရွိသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ထားရွိသည့္ ေနရာခ်ထားမွုမ်ား (ဥပမာ ပင္မမ်ား(HQs))

  ကို သိမ္းဆည္းမည္ မဟုတ္ေပ။၂) စာေစာင္မ်ားကို ဆာဗာတစ္ခုသို႔ ေပးပို႔စဥ္တြင္/ဆာဗာတစ္ခုမွ ျပန္လည္ရယူစဥ္တြင္ ဆြဲထည့္ ရာ၌ျဖစ္ေပၚေသာအမွားမ်ား။

- အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သတင္းစကားမ်ား (ဥပမာ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွု အ မွားမ်ား)

- အသုံးျပဳသူမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ သာမန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အမွားျပင္မွုမ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္မွုမ်ား၊

 

 

 

တင္ဆက္မွု ွ 3.1  (2007-04)

 

- နယ္ပယ္စာေစာင္မ်ား ျပန္လည္ရယူရန္ရွိပါက လုပ္ေဆာင္နိုင္မွုအသစ္က ပင္မမ်ား(HQs)ကို အသိေပး အေၾကာင္း ၾကားသည္။  Martus အေကာင့္ တြင္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

  ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား > စိတ္ႀကိဳက္အေနအထားမ်ား ကို သြားပါ။ "(စာေစာင္သစ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးပါ )" ကို ေရြးပါ

။ တစ္နာရီ တစ္ခါါနီးပါး အေျခအေနၿပ အတန္း ကြက္ထဲတြင္ (ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္၏ ဘယ္ဘက္ ေအာက္ဘက္ ေထာင့္တြင္) Martus က စာေစာင္သစ္မ်ားကို စစ္ေဆးေနသည္ဟူေသာ

သတင္းစကားေပၚလာ ပါလိမ့္မည္။

 

နယ္ပယ္စာေစာင္မ်ား ျပန္လည္ရယူရန္ရွိပါက အေျခအေနၿပ အတန္းကြက္သည္ေနာက္ သတင္းစကား တစ္ခုကို ျပပါလိမ့္မည္။ထိုအခ်ိန္ တြက္ ျပန္လည္ရယူ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္

ဆာဗာမီႏူး(server menu) ကို သြားနိုင္ ပါသည္။

 

- ေကာ္လံေခါင္းမ်ားကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ရယူ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ စာေစာင္မ်ားကို ေရြးနိုင္စြမ္း ထပ္ေဆာင္း ထားသည္။ ေရြးယူနိုင္မွုမွာ အတက္အတြက္သာျဖစ္သည္။

- စာေစာင္မ်ားစြာရွိသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ Martus ကို ေလာ့အင္ျပဳလုပ္ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ

ႏွင့္ ထြက္သည့္အခါျဖစ္ေပးနိုင္သည့္ မွတ္ဉာဏ္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေအာင္

ျပဳလုပ္ ထားသည္။

- version 3.0 တြင္ စတင္အသုံးျပဳထားသည့္ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အမွားျပင္မွုမ်ားကို

ျပင္ေပးထားသည္၊

  ၁) စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေန႔စြဲတာ နယ္ပယ္ မေပၚလာျခင္း

 

  ၂) Martus မွထြက္သည့္အခါ ပုဂၢလိကအပိုင္း စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွု ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း

 

  ၃) Mac ေပၚတြင္ ဖိုင္ေရြးခ်ယ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား(ဥပမာ ပင္မမ်ား(HQs)ကို သီးသန္႔စီစဥ္ထားရွိျခင္း၊ (Key)

 ေသာ့ကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွု ပုံစံျပားကိုပို႔ ျခင္း

 

  ၄) စာေစာင္အေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရတြက္မွုမ်ားကို အစီရင္ခံရာ တြင္ တသမတ္တည္းမရွိသည့္

အာရပ္ ရက္စြဲ ျပသမွု၊

 

- အသုံးျပဳသူမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သာမန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အမွားျပင္မွုမ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္

သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္မွုမ်ား၊

 

 

တင္ဆက္မွု ွ 3.0  (2006-09)

   

- ထပ္ေဆာင္းထားသည့္ အစီရင္ခံနိုင္စြမ္း ရွာေဖြစံတစ္ခုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စာေစာင္အတြက္ ရလဒ္ျပသမွုကို အစီရင္ခံၿပီး၄င္းကို ပုံႏွိပ္နိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ဖိုင္တစ္ခုတြင္ သိမ္းဆည္းထားနိုင္္သည္။

  အစီရင္ခံစာသည္ စာေစာင္နယ္ပယ္၏ အဖြဲဝင္ခြဲမ်ား ပါဝင္နိုင္ၿပီး စာေစာင္တစ္ခုစီအတြက္ တန္းတစ္ခု ပါသည့္ဇယားအျဖစ္ ေဖာမတ္ (format) ခ်နိုင္သည္။ အစီရင္ခံစာကို နယ္ပယ္မ်ားစြာျဖင့္

  အုပ္စုတစ္ခုစီတြင္  စာေစာင္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရတြက္မွုျဖင့္ ေရြးနိုင္သည္။

- ေအာက္ေျခ၏ ေဖာမတ္ (format) / စာေစာင္၏ ပုဂၢလိက အပိုင္းကို စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္နိုင္မွု ထပ္ေဆာင္းထား သည္။

- ထည့္သြင္းနိုင္မွုအသစ္က အသုံးျပဳသူမ်ားအား Martus စာေစာင္ေဖာမတ္အတြင္းသို႔ စာသားမ်ားႏွင့္ တြဲဘက္ဖိုင္မ်ားအ ပါအဝင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပို႔ရန္ခြင့္ျပဳေပးသည္။

  အျပင္သို႔ ပို႔မွုကိုလည္း အတြင္းသို႔ပို႔မွု တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္ထားၿပီး ယခုအခါတြဲဘက္ဖိုင္မ်ားကို အျပင္သို႔ပို႔ခြင့္ျပဳသည္။

- ရွာေဖြနိုင္မွုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ နယ္ပယ္ေရြးစာရင္းတြင္ တူေသာနယ္ပယ္မ်ားကို ေပါင္းစည္း ေစလ်က္ စိတ္ႀကိဳက္ဂရစ္ကြက္ တစ္ခုအတြင္းရွိ  သီးသန္႔ေကာ္လံတစ္ခုေပၚတြင္ ရွာေဖြနိုင္စြမ္းႏွင့္

  နယ္ပယ္ မ်ားစြာ တြင္ အမည္ေပးထားမွုတူညီေနလ်င္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

- စာေစာင္ရွိ မူေသထား (default) ႏွစ္ကို လက္ရွိႏွစ္အစား " အမ်ိဳးအမည္မသိ (Unknown)" ဟု ေျပာင္းထားသည္။

- စာေစာင္မ်ားစြာရွိသည့္ အေကာင့္မ်ားအတြက္  ထူး ျခားသိသာေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္ ရယူမ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ျခင္း။ ၾကာရွည္နိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္မွုမ်ားအတြင္း

  အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း အေျခအေနၿပ သတင္းစကား။

- အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္းသတင္းစကားမ်ားႏွင့္ လိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ ရွည္လ်ားသည့္ စိတ္ႀကိဳက္ နယ္ပယ္ တံဆိပ္မ်ားျပသျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳမွု တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

 

 

Version 2.9.0             2006-03

 

- As of 2.6 Server release (March 2006), sped up several

  major client/server operations.  Specifically, the following

  operations are now faster: uploading/sending bulletins,

  retrieving your own bulletins or field office bulletins,

  initialization when connecting to the server at account login.

- Performance improvements for accounts with a large number of

  bulletins.  Impacts the speed of the following actions: 

  display of folders/sorting/moving bulletins etc

- Changed Retrieve operations so that they happen in the

  background (similar to sending bulletins to a server), so that

  you can continue to work in Martus while that is happening

  without waiting for the retrieval to finish.  When it is

  complete, bulletins are displayed in the appropriate

  "Retrieved" folder.  To cancel a Retrieve, go back into the

  Retrieve dialog.

- Improved messages to the user about server status.

- Added the ability to search on columns within a grid (instead

  of the entire text of the grid) when specifying field in an

  Advanced Search, and added the option to search only on the

  most recent version of bulletins.

- Fixed search bugs introduced in 2.8 and 2.8.1.  Specifically,

  addressed incorrect search results on dropdown fields with

  spaces in the choice values, and incorporated the

  customization tags in the search field list where labels were

  left blank (e.g. for section headers) so that there are no

  empty values in the field list.

- Added ability to insert and delete rows in customized grids

  and search screen

- Use all available screen space when displaying bulletin data

  and the Contact info dialog.

- Moved "Resend Bulletins" to be under the Server menu (for HQs

  that back up bulletins to servers for field offices that do not

  have access to the internet)

- Removed misleading "not all bulletins were retrieved"

  messages that appeared when a HQ account did not have

  permission to view old versions of certain bulletins

- Several updates to date preferences:  localization of date

  formats, additional format choices, changes to correctly

  display (and convert previously entered) Thai and Persian

  dates.  Persian dates use a well-known arithmetic algorithm

  for calculating leap years.  Also created tool to help diagnose

  date settings. 

- Made change to help word processing programs correctly

  display accents in html report files.

- Added Kurdish to the language dropdown list.  If you need

  help with the display of Kurdish fonts in Martus, please

  contact help@martus.org .

- Initial implementation of data import tool to allow

  conversion of electronic text files (in .csv or .xml format)

  to Martus bulletin format.  This initial version does not

  handle import of customized grids or attachments, but will

  handle all other field types.  For instructions/help on

  running this utility, please contact help@martus.org .

- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to

  the user screens.

 

 

Version 2.8.1             2005-11

 

- Fixed a problem introduced in version 2.8 where dates and

  date ranges with values earlier than January 1st 1970 were

  displayed, and could be stored, incorrectly.

- Incorporated Thai and Russian 2.8 software user interface

  translations

 

 

Version 2.8.0             2005-09

 

- Added ability to create grid columns of different types

  (drop-down lists, checkboxes, dates, and date ranges)

- Advanced search capability now allows users to specify

  particular fields in which to search (including custom fields),

  in addition to searching the entire text of bulletins.  Searches

  can combine searches in different fields using and/or options.

- Enhanced printing functionality to be able to print multiple

  selected bulletins at once

- Added ability to save selected bulletin(s) to a html text file,

  with option to include or exclude private data

- Created a new "Organize Folders" menu option to allow users to

  put folders in any order

- Added warnings to users if the translation they are running is

  not the same version as the software, and display the date of

  any language packs in the About box

- Bring up Martus logo as soon as program is started so users know

  that it is loading

- Updated encryption libraries to use Bouncy Castle Java

  Cryptography Extension

- Additional improvements to display and printing of right-to-left

  languages

- Incorporated system fonts for menu display of certain languages

  (e.g. Nepali)

- Changed bulletin behavior so that modifications to drafts pick

  up newly configured Headquarter and customization settings

- As of the 2.4 Martus Server release, added ability for Martus

  Client users to receive news from a Martus backup server when

  they connect (e.g. messages about new versions available for

  download, or server maintenance downtime)

- Modified method of verification for downloaded files from MD5

  to SHA1

- Updated English user documentation (Quick Start and User Guides)

- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the

  user screens.

 

 

Version 2.7.2             2005-08

 

- Removed incomplete/inaccurate Nepali 2.0.1 software user

  interface translation, and placed an updated Nepali language

  pack on https://www.martus.org/downloads.   This language pack

  includes Nepali translations of the software user interface

  (usable for versions 2.5 and later, with 90% of the strings

  translated into Nepali), in-program help (version 2.0.1),

  Quick Start Guide (version 2.0.1), User Guide (version 2.0.1),

  and README file (partially translated up to version 2.6). 

 

In Windows, to run Martus in Nepali for version 2.7.2 and earlier

so that all the menus will show up correctly, you must make a minor

modification to the command used to start Martus (from the command

prompt, and in any desktop/Start Menu shortcuts or aliases that were

created when you installed). 

 

To run from the command line, go to your Martus directory and type:

C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\Martus.jar

 

To change your shortcuts, right-click on them, choose Properties,

and change the Target command to:

C:\Martus\bin\javaw.exe -Dswing.useSystemFontSettings=false -jar C:\Martus\Martus.jar

 

 

Version 2.7.0             2005-04

 

This release is only available in English and Persian.  

Other languages will be available in the future, as language-packs

on the documentation page (https://www.martus.org/downloads)

 

- Added ability to create single custom field "drop-down"

  lists (not within a grid)

- Added ability to create custom field "messages" to give

  guidance on how to enter data, and to create comments/notes

  that will be displayed in every bulletin (e.g. on-screen help)

- Added ability for a Headquarters account to export customization

  templates to give to field users, or users to export their own

  templates.  Users can then import customization settings from a

  choice of templates.

- Each configured Headquarters account can now be enabled or disabled

  for each bulletin that is created or modified.  Users can also

  designate certain Headquarters accounts to be assigned to all

  newly created bulletins by default.

- Searches now scan previous versions of each bulletin in addition

  to the latest version

- Additional improvements to display of right-to-left languages

- Persian translation of user interface included

- Export to XML now includes custom field type

 

 

Version 2.6.0             2005-02

 

- Users can now search and view the full contents of all

  versions of sealed bulletins stored on their computer, by

  clicking on the Bulletin Details button. 

- Added ability to choose whether to retrieve all versions or

  only the most recent version of a sealed bulletin from the

  server.  Users with small disk drives or slow internet

  connections may choose to only retrieve the most recent

  version for large bulletins.

- Attachment filenames are now included in searches.

- Changed XML export functionality to further support custom

  fields and sealed bulletin versions.

- Enhancements to display of Right-to-Left languages (e.g. Arabic)

- Inclusion of Arabic User Guide and Quick Start Guide.

- Several minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the

  user screens.

- There may be issues with the display of some screens when running

  Martus 2.6 in Arabic in a Mac OS. 

 

 

Version 2.5.0             2004-11

 

- Added ability to create new versions of sealed bulletins so

  that changes or additions can be made to previously sealed

  bulletins.  In this release of Martus you will only be able

  to search and view the full contents of the most current

  version (you will be able to view the title/bulletin-id/

  saved-date of any previous versions that are stored on your

  computer, by clicking on the Bulletin Details button). 

- Added ability to install new and updated translations at

  any time following a full Martus release.  A Language pack

  for each language (including English) can contain the Martus

  Client User Interface translation, the User Guide, QuickStart

  Guide, README file, and online help.  Language packs will be

  made available for download on the Martus website.

- Several changes were made to increase speed when managing

  bulletins and folders (e.g. sorting, moving bulletins)

- Enhancements to custom field functionality (e.g. grid column

  sizing)

- Thai translation introduced

- Arabic translation introduced

- Changes made to appropriately display Right-to-Left languages

  (e.g. Arabic)

- Several improvements to display of the Martus Client User

  Interface in Linux.

- Fixed a problem when retrieving or importing bulletins with very

  large attachments that could cause Martus to exit with an

  "out of memory" error. Any attachment smaller than 20 megabytes

  is unlikely to trigger this error.

- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the

  user screens.

- There may be issues with the display of some screens in the

  Martus 2.5 installation program when using the Nepali or Thai

  language.  Because it is difficult to test this on all versions

  of Windows in those languages, we would appreciate any feedback

  on display of those languages when installing Martus.

 

 

Version 2.0.1             2004-08

 

- Added a horizontal scroll-bar for custom field grids that are

  wider than the screen width.

- French translation introduced

- Russian and Spanish User documentation updated with 2.0

  functionality

- Minor clarifications and clean-ups to the English User

  documentation

- Installer changes to deal with upgrade issues in non-English

  Windows 98 and ME

- Addition of multi-file (floppy) option on download site

 

 

Version 2.0.0             2004-07

 

- You can now have multiple Headquarter accounts, and there is

  an enhanced interface to set them up.  This is particularly

  useful if you want multiple people in your organization to

  review your bulletins.

- Headquarters accounts can now send bulletins to a server on

  behalf of a field desk that lacks internet access.

- Custom Fields functionality has been extended so that you can

  now create custom fields of different types  (e.g. date, grid,

  Yes/No). 

- We are using a new open source Windows installer (NSIS) which

  can be run in non-latin alphabets. 

- A new "Saved Bulletins" folder replaces the Outbox, Sent

  Bulletins and Draft bulletins folders

- Each bulletin list now displays a column showing whether or

  not the bulletin was successfully sent to server or not

- The date a bulletin was last saved is now displayed in

  bulletin preview lists and in the bulletin header

- When creating/modifying a bulletin, the "Send" button has

  been changed to "Save Sealed"

- The Martus 1.5 Quick Erase functionality has been replaced by

  two menu items:  "Delete My Data" which removes this account's

  bulletins and key pair; and "Delete All Data and Remove Martus"

  which uninstalls Martus and removes the entire Martus directory

  including other accounts' data  this is meant to only be used

  in emergency cases

- Enhanced key backup functionality - you do not have to do a

  backup before you have created any bulletins, but are reminded

  to backup your key at a later point if you have not done so.

- For bulletin searching, the user can use either English 'and'

  and 'or', or the translated equivalents.  This allows users who

  do not have access to native-language keyboard to still perform

  'and' and 'or' searches.

- A new "Bulletin Details" button shows a unique bulletin-id and

  the Headquarters accounts that can view the private data in

  this bulletin

- When printing, you now have option to hide or include private

  data

- Online help is now searchable

- You can set a flag to disallow public bulletins for security

  reasons

- Improvements to folder renaming functionality

- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the

  user interface.

 

 

Version 1.5.0             2004-02

 

- Multiple accounts can now be set up on a computer.  This

  changes the login screen in several ways:  You have a choice

  between signing in to an already setup account, creating a

  new account, or restoring from a key pair backup.  There will

  be a sub-directory for each account under the Martus directory.

- The ability to select the language in which you want to run

  Martus is now available on the signin screen.

- Improved key pair backup functionality, and the ability to back

  up into multiple "secret share" files to be distributed to friends. 

- Extended Quick Erase functionality to allow removal of key pair,

  scrubbing of bulletin and key pair data before deletion, and the

  ability to complete the Quick Erase operation and exit Martus

  without user-interaction/prompting.

- A new Tools Menu (for Quick Erase, key pair, and HeadQuarters

  actions)

- Improved communication with Martus backup servers, and clearer

  messages to user about server status

- Additional language options added to bulletin selection list

- A bug was fixed that prevented previous versions of the Martus

  program from successfully retrieving bulletins from a backup

  server if the bulletins contained public information with

  non-English letters.  This bug did not affect the ability for

  bulletins to be securely backed up to a Martus server.  The

  problem would only be noticed if the bulletins were not present

  on your machine, and you tried to retrieve your own or your

  field office sealed bulletins containing non-English language

  public data (the message received in this case was "Errors

  occurred while retrieving bulletin summaries.  Some of the

  bulletins on the server will not be shown.")  The bug did not

  affect the retrieval of all-private or draft bulletins.  You

  must also be accessing a production Martus backup server, or

  upgrade your own server to run Martus Server Software version

  2.0 or later, to be able to retrieve bulletins with non-English

  language public data.

- Update to Java version to 1.4.2_03

- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the

  user interface.

 

 

Version 1.2.1             2003-12

 

- Russian version introduced, including special version of

  Russian install program.

- English and Spanish User Guides updated with 1.2 functionality

- LinuxJavaInstall.txt script created to simplify Java

  installation on GNU/Linux machines.

 

 

Version 1.2.0             2003-09

 

- You can now customize the fields of all subsequently created

  bulletins.  Customizing fields is currently only intended to

  be used by "advanced" users.  When you choose that menu option,

  you are warned about this, and told that if you don't know what

  you're doing, you should turn back or risk messing up your

  system.  When you do get there, you're provided with a list

  of the existing standard field tags, separated by semi-colons. 

  You can remove any of those, except for four "required" fields:

  entrydate, language, author, and title.  You can change the

  sequence.  You can also insert your own new custom fields. 

  Each custom field must have a "tag", which is a string of

  lower-case ASCII letters, followed by a comma, followed by the

  prompt that will be shown on screen, which can contain mixed

  case letters and spaces.  If you try to save a custom field

  definition string that violates any of the rules, you'll be

  told that it is invalid, but you currently are given no

  indication of which rule you have broken.

- You now have the option of entering a date range (a time

  period between two dates), for the bulletin event date.

- Russian UI added, with over 90% of the messages translated

  into Russian.

- You can now specify an entire folder for export.

- If the normal Martus ports are not available for

  communication with a backup server because of problems such

  as firewall configuration issues, the Martus program falls

  back to using ports 80/443.

- The usability of the keypair backup process has been improved.

- CD image and full download include a newer version of Java,

  v 1.4.1_03.

- Numerous minor bug fixes, clarifications and clean-ups to the

  user interface, including more support for mouseless operation.

 

 

Version 1.0.3             2003-05

 

- Release Linux and Mac compatible Martus versions.

- If you have installed a previous version of Martus software,

  you can download a smaller version of Martus software

  without having to download the full, larger file containing

  all of Java.

- Bulletins may be exported from the program in an XML text

  format.

- Check for compatible Java version during installation and

  startup.

- Improve speed of manipulating bulletins with attachments.

- Change to busy-cursor during time consuming operations.

- You can now view attachments when running in Windows.

- Changes to the GNU GPL compatible license agreement, relaxing

  user-notification requirements when borrowing code for uses

  unrelated to Martus software, and extending coverage to

  Martus server applications.

- You are now able to receive messages from a Martus server,

  including a server compliance statement.

- There's a new Welcome dialog that appears when you start

  the program, indicating whether this is an official version

  of the program.

- Simplify Martus software installation when downloading the

  install program. The Jar verification program is now available

  as a separate download.

- A new Quick Erase feature will delete all local copies of

  bulletins from your hard drive.

- Fixed a bug where a bulletin could become corrupted if you

  retrieved it from a server and then modified a copy of it by

  adding a new attachment.

- Updated some Spanish translation strings.

- Fixed a problem with the window needing the current focus

  when the user times out.

- Force the signin dialog to be the top window, and add it to

  the task bar.

- Hide main window during editing.

- Include an updated crypto library, and a new version of Java,

  v 1.4.1_02, that supports entry of foreign characters using

  the numeric keypad and fixes a memory leak that gradually

  depletes available memory.

- Add standard Windows hot keys in obvious places, such as del,

  and control- C, X, V, and A.

 

 

Version 1.0.2             2003-02

 

- When you choose to modify a sealed bulletin it makes a copy

  of the bulletin, but if the original had attachments, the

  system could become confused and end up damaging the copy,

  the original, or both. This has been fixed.

- Allow CD distribution of default contents that can pre-

  populate the Details field of every bulletin.  If

  DefaultDetails.txt is on the CD it will be copied to the

  Martus directory upon installation.  Then, if

  DefaultDetails.txt is found in the Martus directory when

  a new account is created, it will give the user the

  opportunity to use this as their default Details contents

  for any bulletins they create.

- Reorganize code and internal package structure for easier

  maintainability.

 

 

Version 1.0.1             2003-01

 

- Ask during program installation if the user wants the Martus

  program, the Martus uninstall, and the documentation files

  added to the Windows Start menu.

- Update from Java Runtime Environment version 1.4.1 to

  version 1.4.1_01, gaining minor Java security improvements.

- Make sure all required third party sources, third party

  runtime licenses, documentation files, and Winsock programs

  for Windows 95, are copied to the hard drive during

  installation.

- Correct errors in the About Box and the documentation's

  copyright notice.